Menu

Politika ochrany soukromí

 1. Politika cookies

  1. eSky.pl S.A. se sídlem v Katovicích (40–265), ul. Murckowska 14A, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice-Wschód v Katovicích, 8. obchodní oddělení rejstříku okresního soudu pod číslem KRS 0000383663, DIČ: 948-19-87-199, se základním kapitálem ve výši 1 060 877,50 PLN, dále pouze operátor, zaručuje uživatelům webových stránek právo výběru v oblasti poskytování informací, které se jich týkají. Operátor sděluje, že na webových stránkách používá technologii cookies (tzv. sušenky) a geolokaci.
  2. Soubory cookies jsou krátké textové soubory odesílané serverem a ukládané na stránce uživatele. Defaultní parametry cookies umožňují odečet informací, které jsou v nich obsažené pouze serveru, jenž je vytvořil.
  3. Cookies se využívají za účelem shromažďování informací souvisejících s používáním servisu ze strany uživatele. Soubory cookies umožňují kromě jiného:
   1. udržování připojení uživatele (po přihlášení), díky němuž uživatel nemusí na každé podstránce servisu opětovně uvádět přihlašovací jméno a heslo;
   2. přizpůsobení obsahu servisu preferencím uživatele a dále optimalizaci užívání internetových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele a patřičně zobrazit internetovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním potřebám a zařízení, které používá.
   3. shromažďování anonymních souhrnných statistických dat, která pomáhají lépe poznat způsob, jakým uživatelé využívají servis. Umožňuje to zlepšování servisu, jeho struktury a obsahu v souladu s očekáváními uživatelů.
  4. Servis používá dva druhy souborů cookies: „krátkodobé“ (session cookies) a „dlouhodobé“ (persistent cookies). „Krátkodobé“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uložené v koncovém zařízení uživatele do doby odhlášení, odchodu z internetové stránky nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). „Dlouhodobé“ soubory cookies jsou uložené v koncovém zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, kdy je uživatel odstraní.
  5. eSky.pl S.A. v rámci servisu využívá rovněž mechanismy externích subjektů, partnerů, poskytovatelů reklamy; jde zejména o sociální funkce Facebook a Google, což je přímo spojené s uložením cookies těchto subjektů v koncovém zařízení uživatele.
  6. Pokud software sloužící k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) defaultně připouští ukládání souborů cookies v koncovém zařízení, mohou uživatelé kdykoliv provést změnu nastavení, která se týkají souborů cookies, v nastaveních používaného prohlížeče (týká se to každého druhu cookies) nebo odstranit tyto soubory ze svých zařízení. V případě geolokačních služeb vyjadřuje uživatel přímý souhlas prostřednictvím akceptace nastavení prohlížeče.
  7. Omezení používání souborů cookies může mít negativní vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách servisu nebo nemožnost jejich využívání.
  8. Soubory cookies nikdy neobsahují osobní údaje uživatelů.
  9. Ukládání informací ve formě souborů cookies nebo získávání přístupu k nim nezpůsobuje konfigurační změny v koncovém zařízení uživatele ani v softwaru instalovaném na tomto zařízení.
 2. Politika ochrany osobních údajů

  1. Z níže uvedeného textu („Politika ochrany osobních údajů“, dále pouze „Politika OOÚ“) se dozvíte, pro jaké účely a jak dlouho eSky.pl S.A. (dále pouze: administrátor údajů) bude zpracovávat vaše osobní údaje. Dozvíte se, jaké kategorie subjektů mohou mít přístup k vašim osobním údajům a dále jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů. Připravovaná Politika úzce souvisí s nutností aplikace nových požadavků, jež se týkají zpracování údajů, vyplývajících z unijních předpisů o ochraně osobních údajů, tj. nařízení 2016/679, které se označuje také jako RODO (dále pouze: nařízení).
  2. Politika OOÚ je součástí Politiky ochrany soukromí eSky.pl S.A., která upravuje rovněž otázky využívání souborů cookies.
  3. Politika OOÚ se týká údajů shromažďovaných prostřednictvím internetové stránky a mobilní aplikace a dále prostřednictvím kontaktu s call centrem.
  4. Administrátorem vašich osobních údajů, zpracovávaných pro níže uvedené účely, je eSky.pl S.A. se sídlem v Katovicích, adresa:

   ul. Murckowska 14A,

   e-mail: iod@esky.com

  5. Administrátor osobních údajů jmenoval Inspektora pro ochranu údajů (dále pouze: inspektor). Inspektora můžete kontaktovat ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých osobních údajů a dále v případě pochybností ohledně práv, která vám náležejí. Inspektor je povinen zachovávat mlčenlivost nebo důvěrnost ohledně výkonu svých úkolů v souladu s právem EU nebo národním právem.
    

   Inspektor pro ochranu údajů: Grzegorz Gawin

   e-mail: iod@esky.com

  6. Inspektor má následující úkoly:
   1. informovat administrátora údajů a pracovníky, již zpracovávají osobní údaje, o povinnostech, které mají na základě tohoto nařízení a jiných předpisů EU nebo členských států ve věci ochrany dat, a radit jim v této věci;
   2. monitorování dodržování RODO, jiných předpisů EU nebo členských států o ochraně dat a dále politik administrátora údajů či zpracovávajícího subjektu v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení povinností, činností zvyšujících povědomí, školení personálu, který se účastní operací zpracování, a s tím spojené audity;
   3. na základě žádosti poskytování doporučení ohledně hodnocení důsledků pro ochranu dat a dále monitorování jejich plnění;
   4. spolupráce s nadřízeným orgánem;
   5. výkon funkce kontaktního místa pro dozorčí orgán v otázkách spojených se zpracováním, včetně předchozích konzultací, o nichž se hovoří v čl. 36, a dále v příslušných situacích provádění konzultací ve veškerých jiných záležitostech.
  7. Administrátor údajů ujišťuje, že bude zpracovávat vaše osobní údaje výlučně pro konkrétní, výslovně určené a právně odůvodněné účely a nebude je dále zpracovávat způsobem, který by byl v rozporu s těmito účely. Účel zpracování dat představuje důvod, pro který zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud bude administrátor údajů chtít zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely, které nejsou uvedeny níže, budete o tomto novém účelu zvlášť informováni. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny účely zpracování dat.
   Účel Vysvětlení Právní podklad Délka zpracování (kdy budou vaše údaje odstraněné)
   Založení účtu v rámci servisu v souladu s obsahem řádu (dále pouze: řád). V takovém případě jde o zpracování dat v rozsahu nezbytném k tomu, abyste si mohli založit účet v rámci servisu www.esky.cz a využívat jej např. za účelem ověření správnosti dat nebo prohlížení provedených transakcí. Založení účtu má automatizovaný charakter. V případě problémů se založením účtu můžete kontaktovat call centrum. K založení účtu je oprávněný každý uživatel bez vstupní verifikace. Čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO
   a čl. 22 odst. 2 písm. a) RODO
   Po dobu poskytování služby účtu s tím, že pokud by nedošlo k založení účtu v rámci servisu nebo po odstranění účtu, budou data archivovaná a nebudou využívaná mimo účel související s vymáháním, obhajobou či stanovením vzájemných nároků.
   Uzavření smlouvy o poskytování služby v souladu s řádem. Nezávisle na tom, zda si založíte účet v rámci servisu www.esky.cz nebo jste neregistrovanými uživateli, můžete si objednat službu v souladu s řádem, např. rezervovat jízdenku nebo hotel. Osobní údaje shromážděné v procesu objednávky služby se budou zpracovávat (např. včetně poskytování aerolinkám či jiným poskytovatelům služeb) proto, aby bylo možné službu finalizovat.

   K uzavření smlouvy může dojít také prostřednictvím call centra administrátora údajů.

   K uzavření smlouvy dochází automatizovaným způsobem.

   K uzavření smlouvy je oprávněný každý uživatel bez vstupní verifikace.
   Čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO a čl. 22 odst. 2 písm. a) RODO Po dobu poskytování služby a do doby promlčení vzájemných nároků s tím, že pokud by nedošlo k uzavření smlouvy a poskytování služby v souladu s řádem nebo po ukončení poskytování služby, budou údaje archivované a nebudou využívané mimo účel související s vymáháním, obhajobou či stanovením vzájemných nároků.
   Plnění smlouvy o poskytování služby v souladu s řádem. Nezávisle na tom, zda si založíte účet v rámci servisu www.esky.cz nebo jste neregistrovanými uživateli, můžete si objednat službu v souladu s řádem, např. rezervovat jízdenku nebo hotel. Osobní údaje shromážděné v procesu objednávky služby se budou zpracovávat (např. včetně poskytování aerolinkám či jiným poskytovatelům služeb) proto, aby bylo možné smlouvu realizovat.
   V průběhu objednávání služby také můžete zvolit doplňkové možnosti (v souladu s řádem), a pokud tyto možnosti zvolíte, budou se vaše údaje zpracovávat také za účelem poskytování této doplňkové služby.

   K plnění smlouvy dochází automatizovaným způsobem, ledaže je služba poskytovaná prostřednictvím call centra.

   K obdržení služby je oprávněný každý uživatel bez vstupní verifikace.
   Čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO a čl. 22 odst. 2 písm. a) RODO Po dobu poskytování služby a do doby promlčení vzájemných nároků s tím, že pokud by nedošlo k uzavření smlouvy a poskytování služby v souladu s řádem nebo po ukončení poskytování služby, budou údaje archivované a nebudou využívané mimo účel související s vymáháním, obhajobou či stanovením vzájemných nároků.
   Za účelem realizace marketingu služeb eSky. Pokud se bude marketing realizovat prostřednictvím zasílání mailingu, budete požádáni o další souhlas – viz níže. V takovém případě se budou využívat osobní údaje získané prostřednictvím účtu nebo v průběhu transakčního procesu a poskytování služby a po tuto dobu. Uvedený účel může být také realizovaný prostřednictvím zobrazení personalizované reklamy na základě profilování. Profilování označuje v souladu s RODO libovolnou formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založené na využívání osobních údajů k hodnocení některých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo prognóze aspektů, jež se týkají výsledků práce této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnosti, chování, lokalizace nebo přemísťování; Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO Do doby podání protestu a po podání výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem realizace veřejnoprávních povinností (např. daňových) v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služby v souladu s řádem. Jde o realizaci povinností administrátora údajů na základě polského práva Čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO Do doby promlčení veřejnoprávních povinností (např. daňových).
   Za účelem zajištění bezpečnosti v rámci servisu. Jde např. o předcházení neoprávněnému přístupu do sítí elektronického spojení a šíření ničivých kódů, přerušování útoků typu „odmítnutí služby“ a působení proti poškození počítačových systémů a systémů elektronického spojení. Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO Do doby podání účinného protestu (viz níže) nebo do doby promlčení vzájemných nároků, souvisejících např. s porušováním bezpečnostních zásad v rámci servisu -> v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.
   Za účelem realizace statistické analýzy včetně finanční, přičemž výsledky těchto průzkumů jsou určeny pro potřeby zlepšování kvality služeb poskytovaných administrátorem údajů. Analýza se provádí „ručně“. Účelem analýzy je identifikace transakcí, které představují porušení smlouvy (bez záměru úhrady) za účelem vymáhání nároků ze strany administrátora údajů. Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO Do doby podání účinného protestu nebo do doby promlčení vzájemných nároků, souvisejících např. s porušováním bezpečnostních zásad v rámci servisu -> v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.
   Za účelem rozesílání newsletteru. V tomto případě budou uživatelé požádáni o další souhlas a uvedení e-mailové adresy. V takovém případě se budou využívat osobní údaje získané prostřednictvím účtu nebo v průběhu transakčního procesu a poskytování služby a po tuto dobu. Uvedený účel může být také realizovaný prostřednictvím zobrazení personalizované reklamy na základě profilování. Profilování označuje v souladu s RODO libovolnou formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založené na využívání osobních údajů k hodnocení některých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo prognóze aspektů, jež se týkají výsledků práce této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnosti, chování, lokalizace nebo přemísťování; Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO Do doby stažení souhlasu a po stažení výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem rozesílání „cenových alertů“. V tomto případě budou uživatelé požádáni o další souhlas a uvedení e-mailové adresy. V takovém případě se budou využívat osobní údaje získané prostřednictvím účtu nebo v průběhu transakčního procesu a poskytování služby a po tuto dobu. Uvedený účel může být také realizovaný prostřednictvím zobrazení personalizované reklamy na základě profilování. Profilování označuje v souladu s RODO libovolnou formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založené na využívání osobních údajů k hodnocení některých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo prognóze aspektů, jež se týkají výsledků práce této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnosti, chování, lokalizace nebo přemísťování; Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO Do doby stažení souhlasu a po stažení výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem zobrazování tzv. web push.

   V takovém případě budou uživatelé požádáni o další souhlas. Web push je založený na tom, že se v adrese prohlížeče objeví dotaz, zda uživatel souhlasí s tím, aby dostával oznámení web push. Uživatel má možnost vyjádřit souhlas nebo oznámení zablokovat. Obsah oznámení tvoří prohlížeč bez možnosti zásahu.

   Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO Do doby stažení souhlasu a po stažení výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem geolokace pro potřeby prezentace personalizované reklamy. V takovém případě budou uživatelé požádáni o další souhlas. Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO Do doby stažení souhlasu a po stažení výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem splnění povinností souvisejících s realizací práv uvedených v RODO. V tomto případě se budou údaje zpracovávat výlučně v rozsahu nezbytném k identifikaci a verifikaci totožnosti žádající osoby. Čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO Za účelem obhajoby proti nárokům po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv.
   Za účelem vymáhání, stanovení nebo obhajoby proti nárokům souvisejícím s:
   - poskytnutím služby v souladu s řádem (v tomto rozsahu posuzování reklamace);
   - plněním povinností vyplývajících z ustanovení RODO (aby bylo možné prokázat shodu s ustanoveními).
   V takovém případě se budou údaje zpracovávat výlučně v rozsahu nezbytném k vymáhání, stanovení nebo obhajobě nároků. Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO Po dobu promlčení nároků, a to jak nároků existujících vůči administrátorovi údajů, tak nároků náležejících administrátorovi údajů.
   Archivování a zpracovávání otázek v rámci služby eSky Assistant. Zpracování osobních údajů slouží k ověření často kladených otázek a přispívá též k poskytování vylepšených služeb, včetně aktualizovaných odpovědí na často kladené otázky. Článek 6 odsek 1 písm. b) a článek 6 odsek 1 písm. f) (s ohledem na vylepšení kvality poskytovaných služeb v souladu s informacemi, které poskytnou zákazníci). Během plynutí služby a do uplynutí promlčecí lhůty. Pokud se ale platnost smlouvy neskončila a služba nebyla poskytnuta v souladu s dohodnutými podmínkami, údaje budou archivovány a nebudou použity na jiné účely, než které souvisí s podáním, uplatňováním nebo obhajováním protinároků.
   Plnění smlouvy uzavřené se Správcem Pokud jste zaměstnancem/spolupracovníkem/členem řízení společnosti, se kterou byla uzavřena smlouva, vaše osobní údaje – jméno, příjmení, kontaktní údaje, pracovní pozice; kontaktní údaje ohledně objednávky, odvádění daně a údaje pro zajištění nároků při zachování práv uvedených v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů.
   Je možné zaznamenávat obchodní rozhovory se zaměstnanci, aby se ověřila správnost informací a kvalita poskytovaných služeb.
   čl. 6 ods.1 písm. b) c) a f) GDPR Po dobu poskytování služby až do omezení vzájemných nároků, s výjimkou případů, kdy smlouva nebo poskytování služeb nejsou uzavřeny v souladu s nařízeními nebo po dokončení služby, se budou data ukládat a používat mimo účel související s prověřováním, ochranou nebo určováním vzájemných nároků.
  8. Pokud se budou vaše údaje zpracovávat na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete stáhnout v sídle administrátora údajů nebo prostřednictvím příslušného formuláře na stránce www.esky.cz (sekce: Kontakt). Stažení souhlasu nemá vliv na shodu zpracování, které se provádělo do doby stažení souhlasu, se zákonem. V případě stažení souhlasu administrátor údajů zhodnotí, zda má nadále důvod údaje zpracovávat. Další zpracování údajů bude v takovém případě možné pro obhajobu proti nárokům (např. prostřednictvím prokázání, že právo na stažení souhlasu bylo realizováno) a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.
  9. Zapamatujte si, že v každém případě, kdy se budou osobní údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (viz výše) neboli v případě tzv. oprávněného zájmu administrátora údajů, můžete kdykoliv podat protest proti zpracování osobních údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací. Po podání protestu nebude už administrátor údajů moci zpracovávat osobní údaje, ledaže prokáže existenci závažných, právně odůvodněných příčin zpracování, které jsou nadřazené zájmům, právům a svobodě osoby, které se údaje týkají, nebo podkladů pro stanovení, vymáhání či obhajobu nároků.

   Důležité je, že v případě zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (viz výše) za účelem marketingu služeb eSky není třeba odůvodňovat podání protestu zvláštní situací, přičemž administrátor údajů už nebude moci po podání protestu zpracovávat osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO za účelem marketingu služeb eSky v rozsahu, v němž se tyto údaje zpracovávaly.

   Protest je možné podat následujícím způsobem: v sídle administrátora údajů nebo prostřednictvím příslušného formuláře na stránce www.esky.cz (sekce: Kontakt).
  10. Kromě práva na stažení souhlasu a podání protestu mají uživatelé právo na přístup k údajům, včetně získání kopie údajů, právo na přenos údajů, právo na opravu a odstranění údajů, omezení zpracování a dále právo na to, aby nepodléhali rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování a vyvolává právní účinky nebo jej podobným způsobem zásadně ovlivňuje.
   Uvedená práva můžete uplatnit následujícím způsobem: v sídle administrátora údajů nebo prostřednictvím příslušného formuláře na stránce www.esky.cz (sekce Kontakt).
   Údaje také můžete po vstupu na účet opravovat.
   Můžete také kdykoliv odstranit účet po přihlášení do Vašeho účtu v souladu s řádem nebo prostřednictvím podání žádosti v sídle administrátora údajů či prostřednictvím příslušného formuláře na stránce www.esky.cz (sekce: Kontakt).
  11. Osobní údaje budeme získávat přímo od vás (prostřednictvím účtu, v transakčním procesu atp.). Z jiných zdrojů lze údaje získávat výlučně za účelem poskytování služby. Jde o informace od subjektů poskytujících službu, kterou jste si objednali (aerolinek, hotelů atd.). Rozsah údajů bude zahrnovat výlučně informace nutné k potvrzení zaplacení objednávky.
  12. Uvedení osobních údajů je vždy dobrovolné, ale také nutné za účelem realizace výše uvedených účelů.
  13. Osobní údaje zpracovávané za účelem poskytování služby v souladu s řádem se předávají subjektům, jež pro uživatele poskytují službu, kterou si uživatel objednal (včetně jejich subdodavatelů), např. aerolinkám, hotelům, pojišťovatelům, prostředníkům plateb, GDS (Global Distribution System) atd. Nezávisle na účelu zpracování údajů mohou mít přístup k vašim osobním údajům výlučně oprávnění pracovníci a subdodavatelé administrátora údajů, s nimiž administrátor uzavřel příslušné smlouvy o svěření údajů (pro získání podrobných informací kontaktujte inspektora pro ochranu údajů).
 3. POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ - PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ OSTATNÍMI POSKYTOVATELI SLUŽEB

  1. Sociální sítě. Tento web používá pluginy pro sociální sítě níže uvedených poskytovatelů:
   1. Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy americké) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
   2. YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké) - https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=cs&ref_topic=6151248
   3. Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké) - https://twitter.com/en/privacy
   4. LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, Spojené státy americké) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   5. Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Spojené státy americké) - https://about.pinterest.com/cs/privacy-policy
    
   • Tyto pluginy obvykle shromažďují data od Uživatele a odesílají je na server příslušného Poskytovatele. Kliknutím na symbol aktivujete plugin, který znamená udělení souhlasu s odesíláním dat příslušnému Poskytovateli. Právní základ pro používání pluginů: čl. 6 zák. 1 lit. a) a f) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
   • Povolené pluginy shromažďují také osobní údaje (jako například IP adresu Uživatele), a odesílají je na server příslušného Poskytovatele, kde se údaje ukládají. Ve chvíli, kdy Uživatel navštíví příslušnou webovou stránku, povolený plugin nakonfiguruje soubor cookie s jedinečným identifikátorem. To Poskytovateli umožní profilovat chování Uživatele. Pokud Uživatel využívá sociální síť daného Poskytovatele a během návštěvy stránky se na ni zaloguje, mohou být jeho osobní údaje a informace o jeho návštěvě na tomto webu spojeny s jeho profilem na příslušné sociální síti. Další informace o rozsahu, specifikách a účelu zpracování dat, jakož i o právech a možnostech nastavení týkajících se ochrany osobních údajů, jsou k dispozici pod výše uvedenými odkazy týkající se pravidel zpracování osobních údajů u každého z poskytovatelů služeb.
   • Kromě toho může Poskytovatel služeb odesílat zprávy osobám, které k tomu poskytnou svůj souhlas nebo jejich souhlas vyniká z realizace objednaných služeb za použití nástrojů pro odesílání mailingů poskytnutých společností iPresso (Encja.com SA, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polsko), na zásadách popsaných na: https://www.ipresso.com/privacy-policy.
  2. Webová stránka může Uživateli poskytnout možnost registrace a přihlášení se prostřednictvím Facebookového účtu. Pokud se Uživatel zaregistruje prostřednictvím Facebooku, Facebook ho požádá o souhlas ke sdílení konkrétních údajů z jeho účtu. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno Uživatele a jeho e-mailovou adresu, což obvykle slouží k ověření totožnosti a dále pak pohlaví Uživatele. Získané údaje mohou také obsahovat údaje o geografické poloze Uživatele, odkazy na jeho profil na Facebooku, údaje o časovém pásmu, datum narození, profilovou fotku, údaje o lajcích a seznam přátel Uživatele.
   Tyto údaje Facebook shromažďuje a zasílá v souladu se zásadami ochrany osoboních údajů přístupných na Facebooku. Tato data budou použita k vytváření, sdílení a personalizaci účtu Uživatele. Právní základ: čl. 6 zák. 1 lit. a) a f) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Uživatel má právo kontrolovat údaje poskytnuté Facebooku pomocí nastavení ochrany osobních údajů Facebooku.
   Pokud se uživatel zaregistruje prostřednictvím Facebooku, bude jeho uživatelský účet automaticky propojen s jeho účtem Facebook.
  3. V případě přihlášení prostřednictvím sociálních médií se použijí tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, veřejně dostupné informace - tyto údaje se použijí pro přístup/přihlášení ke službě (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Tyto údaje lze vymazat: vymazáním účtu, použitím alternativního způsobu přihlášení nebo přímým kontaktem se zmocněncem pro ochranu údajů: e-mail: iod@esky.com.
  4. Analýza chování uživatelů webových stránek
   • Google Analytics

    Tato webová stránka používá službu Google Analytics, která slouží k analýze webových stránek a je nabízena společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Tato služba umožňuje přiřadit data z různých zařízení k identifikátoru Uživatele a tímto chování daného Uživatele na internetu z úrovně všech sledovaných zařízení (to se týče také služeb Firebase a Optimize).

    Google bude využívat tyto informace (na žádost provozovatele webových stránek) k vyhodnocení chování Uživatele na dané webové stránce. Tím umožní kompilaci raportů o činnosti Uživatele na webových stránkách a poskytování provozovateli webových stránek další informace související s chováním Uživatele na internetu. Zpracování údajů pro tyto účely je v legitimním zájmu provozovatele webových stránek. Právní základ pro používání Google Analytics: čl. 6 zák. 1 lit. a) a f) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Další informace o podmínkách používání této služby a ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/ a https://policies.google.com/?hl=cs.

    Uživatel může zabránit ukládání souborů cookie pomocí nastavení prohlížeče. V takovém případě však Uživatel nebude moci plně využívat všechny funkce daného webu. Uživatel může také společnosti Google zabránit v shromažďování a zpracování údajů generovaných soubory cookie a dat souvisejících s používáním dané webové stránky (včetně jeho IP adresy) stažením a instalací doplňku dostupného pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. V případě, že si přejete nastavit soubor cookie pro odhlášení, klikněte sem: Vypnout službu Google Analytics. U mobilních zařízení jsou výše uvedené funkce implementovány pomocí Firebase, a to za podmínek stanovených pod tímto odkazem: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads a sledování konverzí

    Z cílem nabízet služby co nejlépe přizpůsobené očekáváním Uživatele, webová stránka používá reklamní systém Google Ads a funkci sledování konverzí Google, a tím přizpůsobuje online reklamy na základě zájmů a geografické polohy Uživatele. Funkce anonymizace IP adresy je řízena Správcem značek Google pomocí interního nastavení. Toto nastavení je nakonfigurováno tak, aby anonymizace vyžadovaná zákonem k ochraně soukromí zahrnovala IP adresy. Reklamy se zobrazují na základě požadavků vyhledávání na webových stránkách, které jsou součástí reklamní sítě Google. Uživatel si také může vybrat typ reklam Google, které se mu zobrazí, nebo zakázat zájmově orientované reklamy Google pomocí tohoto nastavení reklam zde: nastavení reklamy Google. Uživatel může vypnout soubory cookie třetích stran pomocí odhlášení se z přijímání souborů cookie poskytovaného organizací Network Advertising Initiative.

    Pokud uživatel nechce dostávat žádné personalizované reklamy, může zakázat zobrazování takových reklam pomocí stránky nastavení reklamy Google.

    Další informace o tom, jak Google používá soubory cookie, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google.

   • Hotjar

    Údaje shromážděné a uložené na této webové stránce slouží k účelům souvisejícím s optimalizací její činnosti. To se provádí pomocí technologií poskytovaných společností Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Tato data lze využít ke generování profilů Uživatele, který používá přezdívku. K tomuto účelu jsou používány také soubory cookie. Údaje shromážděné pomocí technologie Hotjar nejsou použity k identifikaci totožnosti Uživatele navštěvujícího tuto webovou stránku a nejsou spojovány s osobními údaji Uživatele s přezdívkou, pokud on sám k tomu neposkytne souhlas. Uživatel může kdykoli odvolat souhlas s tím, aby společnost Hotjar shromažďovala jeho údaje z webů, které tuto technologii využívají. Aby mohl toto provést, musí na stránce https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-outa kliknout na tlačítko „Disable Hotjar“ (Vypnout Hotjar) nebo zapnout ve svém prohlížeči možnost „Do Not Track“ (Nesledovat).

   • Criteo

    S pomocí technologie Criteo (dostupné společností Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Mnichov; jako součást skupiny Criteo, adresa: 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie) se pro marketingové účely shromažďují informace o chování Uživatele spojené s prohlížením webových stránek a online obsahu Poskytovatele. Na těchto webových stránkách jsou vytvářeny soubory cookie (pouze v anonymizované formě). To umožňuje společnosti Criteo analyzovat chování Uživatele související s prohlíženými webovými stránkami a zobrazovat mu reklamní bannery během návštěvy jiných webových stránek. Údaje shromážděné společností Criteo jsou používány pouze ke přizpůspbení reklamního obsahu Uživateli. Na každém zobrazeném banneru si lze všimnout písmena „i“ (informace). Pokud Uživatel aktivuje písmeno kurzorem myši a klikne na něj, zobrazí se stránka s vysvětlením a možností odhlášení. Kliknutím na možnost „opt out“ (odhlásit) lze nastavit soubor cookie s informacemi oodhlášení, která zabrání zobrazení daného banneru v budoucnu. Tyto údaje nebudou použity žádným jiným způsobem ani poskytovány třetím stranám. Více informací o společnosti Criteo a možnosti vznést námitku proti anonymní analýze chování Uživatele v souvislosti s prohlížením webových stránek naleznete na adrese https://www.criteo.com/privacy/.

   • RTB House

    Za pomoci technologie RTB House (zpřístupněné společností RTB House S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Varšava, Polsko) se shromažďují informace pro marketingové účely týkající se chování Uživatele v souvislosti s prohlížením webových stránek a online obsahu. To umožňuje RTB House analyzovat chování Uživatele související s prohlíženými webovými stránkami a během návštěvy stránek mu zobrazovat doporučení produktů ve formě reklamního banneru. Kliknutím na možnost „opt out“ (odhlásit) lze nastavit soubor cookie s informacemi o odhlášení, který zabrání zobrazení těchto bannerů v budoucnu. Tyto údaje nebudou použity žádným jiným způsobem ani poskytnuty třetím stranám. Více informací o RTB House a možnosti vznést námitku proti anonymní analýze chování Uživatele v souvislosti s prohlížením webových stránek naleznete pod odkazem https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

   • Adara

    Technologie Adara (kterou poskytují Adara, Inc. („Adara“) a California corporation, se sídlem v 2625 Middlefield Road #827, Palo Alto, CA 94306, USA,) shromažďuje informace související s chováním Uživatele a prohlížením internetových stránek a online obsahu za účelem marketingu. Analyzuje chování Uživatele a během prohlížení internetových stránek zobrazí doporučené zboží prostřednictvím reklamních bannerů. Kliknutí na možnost „opt-out“ (zrušení) aktivuje soubor cookie s informací o zrušení, který zabrání zobrazení bannerů v budoucnosti. Tyto údaje mohou být předávány třetím stranám. Více informací na toto téma a možnosti vyjádření nesouhlasu s anonymní analýzou chování Uživatele, který si prohlíží internetové stránky, najdete na stránce https://adara.com/privacy-promise/.

  5. Platba se zpracovává
   • Za účelem umožnění plateb platební kartou data budou přenesena na:
   • ADYEN BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB, AMSTERDAM, Nizozemsko.
   • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
   • nebo
   • CHECKOUT LTD, se sídlem 54 Portland Place, Londýn W1B 1DY, Velká Británie, registrovaný u Financial Conduct Authority (“FCA”) jako elektronická peněžní instituce pod číslem 900816
   • a
   • CHECKOUT TECHNOLOGY LTD, se sídlem na adrese Trident chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy.
   • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
   • Uvedené subjekty použijí data k provedení transakce uzavřené prostřednictví naší webové stránky k umožnění nasměrování transakcí do jedné nebo více přijímacích platebních sítí, jako např:
    • Technické přijetí informací o statusu transakcí;
    • Hlášení informací včetně informací týkající se transakcí, sevisních poplatků, zpětných vyúčtování, vrácení peněz, sporů, atd.;
    • Tokenizační služby;
    • Ověřování podvodů a management rizik;
    • Podpora technické integrace.
   • Přenos dat souvisejících s transakcemi a kartami je nezbytný k poskytnutí služeb placených pomocí platební karty.
  6. Externí podpora transakcí a Kontaktní centrum
   • V případě, že je nevyhnutný rozhovor v jiných jazycích, než jsou jazyky dostupné v době nezbytné pro efektivní transakční službu (například: EN), je možné přesměrovat hovor na externího poskytovatele služeb Kontaktního centra, tj. IGT Solutions Private Limited, společnost zapsanou podle pravidel Indiahaving s hlavním podnikovým sídlem na jednotce č. 1, přízemí, křídlo, Business @ Mantri Survey č. 197/2 + 4 až 7B, LohegaonNagar Road, Pune, Maharashtra – 411014, Indie. Provozovatel kontaktního centra zpracovává data mimo EHP, tj. v Indii. Zpracování a přenos dat jsou prováděny v souladu s bezpečnostními pravidly, tj. po podepsání smlouvy o pověření s modelovými smluvními doložkami a v souladu s těmito Pravidly ochrany osobních údajů a Pravidly provozovatele, která jsou k dispozici na stránce: https://www.igtsolutions.com/policies/. Poskytování údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro plnění smlouvy.
  7. Průzkum spokojenosti se službami
   • V případě, že Uživatel souhlasí s hodnocením kvality služby, může být přesměrován na externí průzkumný nástroj. Tento nástroj analyzuje informace poskytnuté Uživatelem s cílem zlepšit kvalitu služby. Přenos údajů je dobrovolný a provádí se v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a zásadami poskytovatele služeb, které jsou k dispozici na adrese https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/. Výše uvedený nástroj zaznamenává pouze IP adresu. Neukládá žádné osobní ani kontaktní údaje Uživatele.