Všeobecné podmínky

 1. OBECNÉ INFORMACE

  1. Tyto Všeobecné podmínky upravují pravidla využívání třetími osobami Rezervačního systému služeb, které jsou nabízeny v rámci portálu www.esky.cz a v rámci Zákaznického telefonického centra, a poskytování Uživatelům obsahu podle jejich polohy určené geolokalizací.
  2. Operátorem systému je eSky.pl a.s. se sídlem v Radomi, na adrese: Plac Jagielloński 8, registrovaná u Krajského soudu hlavního města Varšavy u XIV Hospodářského oddělení Státního rejstříku podnikatelů pod číslem: KRS 0000383663, DIČ 948-19-87-199, REGON 670140736, se základním kapitálem 990 405,10  PLN vyplaceným v plné výši, která poskytuje Uživateli rezervační a informační služby, dále nazývána eSky.pl.
  3. Podmínkou pro využívání Rezervačního sytému a Zákaznického telefonického centra, na které jsou čísla uvedena na portálu www.esky.cz, je souhlas se všemi níže uvedenými pravidly Všeobecných podmínek. Souhlas je prohlášením vůle a vytváří právní povinnost mezi Uživatelem a eSky.pl.
  4. Uživatel má právo bezplatně kopírovat, zobrazovat a ukládat obsah těchto Všeobecných podmínek, bez možnosti jejich komerčního využití.
 2. DEFINICE

  Níže uvedené pojmy označují:

  1. Rezervační systém dostupný prostřednictvím portálu www.esky.cz a Zákaznického telefonického centra – program umožňující Uživateli vyhledat a objednat služby třetích subjektů definovaných ve Všeobecných podmínkách.
  2. Uživatel – osoba využívající Rezervační systém nebo Zákaznické telefonické centrum. Uživatel může být rovněž označován jako Klient, Zákazník, Odběratel, Cestující.
  3. Aerolinie „Low Cost” neboli Nízkonákladové letecké společnosti – aerolinie, o kterých je zmínka ve Všeobecných podmínkách a na které se NEVZTAHUJÍ obecné podmínky IATA. Jednotlivé letecké společnosti podléhají pouze svým všeobecným podmínkám. Vlastní podmínky pro poskytované služby platí rovněž v případě organizátorů turistických akcí a charterových letů. O těchto podmínkách je Uživatel informován a je povinen se s těmito podmínkami seznámit před provedením rezervace.
  4. Instrument elektronického platebního styku – každý instrument platebního styku, včetně těch s dostupem k peněžním prostředkům na dálku, umožňující jeho majiteli provádět transakce při použití elektronických nosičů informací nebo elektronickou identifikaci nutnou pro provedení transakcí, zejména pak elektronické platby a platební karty.
  5. Platební karta – karta identifikující jejího vydavatele i oprávněného majitele, která opravňuje k provedení platby a, v případě karty vydané bankou nebo institucí mající právo na udělení půjčky, také k provedení platby s využitím půjčky podle zákona ze dne 29. srpna 1997 (art. 4 ust. 1 pkt 4 – Bankovní právo (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567 s pozdějšími novelami).
  6. Kombinované lety:
   1. V rámci služeb poskytovaných v Rezervačním systému, mohou Uživatelé provádět rezervace Kombinovaných letů. Kombinovaný let je složen z alespoň dvou leteckých spojení poskytovaných jedním nebo více dopravci, kdy je každý let považován za samostatnou službu a dopravci spolu nespolupracují v oblasti tohoto Kombinovaného letu.
   2. Nákup letenek na Kombinovaný let znamená nákup více než jedné letenky na několik letů s přestupem nebo přestupy, na které si Uživatel kupuje samostatné letenky u jednoho nebo více dopravců.
   3. Vzhledem k tomu, že koupě Uživatelem samostatných letenek na každý let v rámci Kombinovaného letu a skutečnosti, že mezi jednotlivými leteckými spojeními mohou být krátké časové úseky na přestup a s tím spojené riziko odvolání, opoždění nebo změny hodiny letu, což může vést k tomu, že Uživatel nebude moci využít následující let nebo lety – eSky.cz doporučuje prověřit možnosti náhradních spojení.
   4. Dostupnost Kombinovaných letů na jednotlivé kombinace závisí na dostupnosti letenek na letecká spojení u jednotlivých Dopravců a na kritériích, které samostatně zadal Uživatel v Rezervačním systému.
 3. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Každý Uživatel je povinen od chvíle, kdy zahájí činnost směřující k používání Rezervačního systému, dodržovat tyto Všeobecné podmínky.
  2. Rezervace a nákup jednotlivých produktů nabízených třetími subjekty a dostupných v Rezervačním systému je oddělenou transakcí a podléhá podmínkám určeným těmito subjekty. Nákup každého výrobku podléhá zvláštním podmínkám uvedeným ve Všeobecných podmínkách.
 4. ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE ZA VYUŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

  1. Uživatel potvrzuje, že má neomezenou způsobilost k právním úkonům a může provádět právně závazné úkony.
  2. Uživatel potvrzuje, že bude využívat Rezervační systém pro účely zjišťování informací o rezervaci, nákupu letenek a provedení rezervace a nákupu dostupných služeb popsaných v těchto Všeobecných podmínkách a jiných dostupných služeb na portálu pouze způsobem shodným se závaznými právními předpisy a nebude se dopouštět žádných nezákonných činností.
  3. Uživateli je zakázáno zadávat požadavky na rezervace s použitím falešného nebo cizího příjmení a provádění platby za rezervované letenky nebo jiné služby falešnou nebo cizí platební kartou bez souhlasu majitele platební karty. Takové chování bude okamžitě nahlášeno příslušným orgánům činným v trestném řízení.
 5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. eSky.pl prohlašuje, že využívání Rezervačního systému probíhá pouze na náklady a riziko Uživatele. Neposkytuje rovněž žádnou záruku, že využívání Rezervačního systému bude probíhat bez chyb, poruch, přerušení nebo bez výpadků spojení se Systémem. Nezaručuje ani, že výsledek hledání na internetu bude odpovídat očekávání Uživatele v oblasti odborného obsahu, přesnosti nebo užitečnosti získaných informací. eSky.pl dále neručí za to, že po obdržení výsledku vyhledávání se neobjeví v Systému nebo jiných systémech vyhledávání letenek nebo rezervací jiné nabídky, než ty, které Systém vyhledal dříve. Taková záruka neplatí ani zpětně. Získání výsledku vyhledávání, pokud nebude následně ihned potvrzeno provedením Rezervace ve správně fungujícím Rezervačním systému, nevytváří na straně Zákazníka důvod k žádným pohledávkám založeným na uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej letenek a jiných služeb.
  2. Obdržení výsledku vyhledávání, pokud nebude následně ihned potvrzeno provedením Rezervace ve správně fungujícím Rezervačním systému, nevytváří na straně Zákazníka důvod k žádným pohledávkám založeným na uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej letenek a jiných služeb za uvedenou cenu u subjektů poskytujících služby objednané v Rezervačním systému.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. eSky.pl jako administrátor osobních údajů zcela respektuje právo na soukromí a ochranu osobních údajů Uživatelů a tímto prohlašuje, že neposkytuje informace o Uživatelích třetí straně s výjimkou situace, kdy je to nezbytné pro správnou realizaci transakcí prováděných Uživateli prostřednictvím využití nabídky v Rezervačním systému.
  2. V případě využívání Rezervačního systému nabízeného na stránce www.esky.cz Uživatelé budou požádáni o uvedení některých osobních údajů, které jsou nezbytné pro správné provedení rezervace a vystavení letenky nebo jiného dokladu spojeného s obsluhou cestování. V souvislosti s charakterem služby jakou je požadavek na rezervaci a vystavení letenky nebo jiné turistické služby je informace obsahující jméno, příjmení, pohlaví a v případě dětí, mládeže a seniorů, věk, předána bezprostředně do rezervačního systému letecké společnosti obsluhující Uživatelem vybrané letecké spojení nebo do příslušných hotelů nebo jiným poskytovatelům služeb dostupných na portálu – pouze však v přídě rezervace těchto služeb. Pokud Uživatel používá Systém, vyjadřuje tím svůj souhlas se zpracováním a předáváním jeho osobních údajů dalším subjektům pro potřeby realizace těchto služeb. Uvedení údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro využívání služeb – rozsah údajů nutných pro provedení každé služby je viditelným způsobem definován během rezervačního procesu. Uživatel má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a má právo je měnit.
  3. Pokud Uživatel zadává požadavek na rezervaci, kupuje letenku nebo provádí rezervaci jiných služeb dostupných na portálu, předává informace o sobě a jiných osobách s jejich souhlasem. Informace tvořící databázi eSky.pl slouží pouze pro účely portálu a jsou využívány pouze k provádění analýzy objednávek a potřeb ze strany Zákazníků, tzn. pro účely realizace objednané služby.
  4. Pokud Uživatel souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami, zároveň potvrzuje správnost uvedených osobních údajů podle článku 23 O ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 s pozdějšími novelami).
 7. PROVÁDĚNÍ REZERVACE LETENKY, NÁKUP LETENKY, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ LETENKY

  1. eSky.pl v případě leteckých společností akreditovaných v IATA (International Air Transport Association) prostřednictvím poskytování Uživatelům nabídky těchto společností působí jako agent těchto leteckých společností – subjekty poskytujícími letecké služby Uživateli a subjekty, které ponesou zodpovědnost za případné neprovedení nebo nesprávné provedení dopravy, jsou konkrétní letecké společnosti ve jménu kterých a ve věci kterých působí eSky.pl a jejichž název je uveden během rezervačního procesu a na letence doručené Uživateli.
  2. V případě nízkonákladových leteckých společností (tzv. Low Cost) eSky.pl působí jako zprostředkovatel, který v těchto leteckých společnostech provádí konkrétní činnosti spojené s realizací a doručením objednané letenky u těchto společností jménem Uživatele a přesně podle pokynů, které předal prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra. Realizace služby jakož i provádění reklamačních procedur podléhá všeobecným podmínkám těchto dopravců, kteří jsou uvedeni během rezervačního procesu.
  3. V případě charterových letů objednaných turistickým organizátorem působí eSky.pl jako agent a dává k dispozici podmínky určené subjektem, který let organizuje. Veškerou zodpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení služby charterového letu nese jeho organizátor.
  4. Stranami smlouvy o přepravě je vždy konkrétně určený a v nabídce uvedený poskytovatel služeb letecké dopravy, které jsou předmětem smlouvy, a Uživatel. Uzavírání výše zmiňovaných smluv prostřednictvím portálu eSky.pl je uskutečňováno na základě všeobecných smluvních podmínek jednotlivých poskytovatelů služeb, se kterými smlouvu uzavírá Uživatel, a leteckých tarifů těchto dopravců.
  5. Uživatel provádí požadavek na rezervaci tak, že si vybere jednu Systémem nabízenou možnost leteckého spojení a vyplní osobní dotazník všemi nezbytnými údaji.
  6. Potvrzení dotazu a změna ceny:
   1. Uživatel obdrží na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení dotazu obsahující kromě čísla rezervace, informaci o vybraném spoji, celkové částce letenky a způsobu platby. Cena letenky je uvedená v Českých korunách (CZK) nebo jiné měně, která byla zvolena ve formuláři dotazu. Cenu letenky tvoří následující položky: tarif netto, letištní poplatky a nevratný transakční poplatek za vystavení letenky. Vzhledem k nezávaznému charakteru provedené rezervace není cena letenky zaručena až do okamžiku obdržení platby na účet eSky.pl, poté bude služba zakoupena pro Zákazníka u Dopravce za cenu dostupnou v Rezervačním systému po obdržení platby převodem nebo platby v hotovosti nebo v okamžiku vystavení letenky v případě plateb instrumentem elektronického platebního styku.
   2. Uživatel je před provedením platby povinen zkontrolovat správnost údajů obsažených v přeposlaném potvrzení a informací o termínu uhrazení rezervace s cílem koupit letenku za cenu uvedenou během vyhledávání na Portálu.
  7. Koupě letenky:
   1. Uživatel může provést koupi letenky pod podmínkou, že zavede do Rezervačního systému pravdivé osobní údaje. Před provedením koupě letenky je povinností uživatele seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami a přistoupit na ně a také souhlasit a seznámit se s podmínkami tarifu letu, který si Uživatel vybral. Za činnosti spojené s vystavením letenky eSky.pl účtuje nevratný transakční poplatek ve výší dané pro vybraný let.
   2. Pochopení podmínek týkajících se daného tarifu pomůže Uživateli provést výběr cenově nejvýhodnějšího leteckého spojení a také dovolí minimalizovat náklady na možné storno letenky.
   3. Jestliže se cena výrazně liší od očekávané hodnoty letenky, může to být zapříčiněno nedostatkem míst v nejlevnější ekonomické cestovní třídě. Prosíme o prověření dat odletu a návratu v nejbližších volných termínech.
   4. Po obdržení hlášení o rezervaci eSky.pl může kontaktovat Uživatele s cílem verifikace údajů Uživatele a potvrzení nabídky. V případě, že se nebude možné s Uživatelem spojit, eSky.pl provede rezervaci podle hlášení v případě uhrazení Uživatelem částky odpovídající alespoň ceně letenky s dodatečnými službami objednanými Uživatelem a transakčního poplatku.
   5. Jestliže Vaše cesta vyžaduje doplňkové služby (např. speciální jídlo, započítání bodů v programu frequent flyer, přepravu zvířete, nadváhu zavazadla, speciální příruční zavazadlo, dítě bez doprovodu, doplňkovou asistenci pro cestujícího, pomoc pro cestujícího s handicapem, kočárek pro dítě atd.) prosíme o telefonický kontakt nebo kontakt prostřednictvím e-mailu. Žádosti cestujících řeší jednotlivé letecké společnosti podle svých možností.
   6. eSky.pl si vyhrazuje právo zamítnout vystavit letenku v případě, že použitý tarif (vybraný Uživatelem) se neshoduje s jeho určením podle podmínek prodeje v rámci dané nabídky nebo existují oprávněná omezení ve smlouvách mezi leteckými společnostmi, na které eSky.pl nemá vliv. Neshoda tarifu s jejím určením znamená především, ale ne ve všech případech, nepravdivé prohlášení Uživatele týkající se slev např. věku cestujícího, majících vliv na celkovou cenu letenky nebo porušení jiných pravidel tarifů přesně popsaných Dopravcem, na které eSky.pl nemá vliv, ale o kterých je Uživatel informován během procesu rezervace a s kterými má povinnost se seznámit.
  8. Způsoby platby:
   1. Přijímaný jsou tři způsoby platby za letenky objednané na stránce www.esky.cz:
    • platba instrumentem elektronického platebního styku,
   2. Uživatelé si zvolí preferovaný způsob platby v osobním dotazníku v Rezervačním systému.
   3.  Platba za letenky nízkonákladových leteckých společností (Low Cost) jsou prováděny pouze instrumentem elektronického platebního styku během online nákupu nebo bankovním převodem v případě objednání této služby ve formuláři rezervace nebo prostřednictvím infolinky, přičemž platba musí být provedena okamžitě vzhledem ke skutečnosti, že existuje možnost, že daná letecká společnost změní cenu letenek.
   4. Platba instrumentem elektronického platebního styku:
    • Uživatel Rezervačního systému pro online rezervace letenek provádí platbu s použitím platební karty VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express nebo jiným platebním instrumentem uvedeným v zákoně o platebních službách (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 s pozdějšími novelami).
    • Transakce nákupu s využitím instrumentů elektronického platebního styku je bezpečnou transakcí.
    • Pokud si Uživatel vybere jako způsob platby „platební kartou”, je povinen v osobním dotazníku Rezervačního systému doplnit pole týkající se platební karty, kterou používá (např. druh karty, číslo karty a datum platnosti). Po nahlášení rezervace je platební karta automaticky autorizována Rezervačním systémem prostřednictvím systému order by phone eSky.pl a je z ní odečtena částka za zakoupené letenky. Pozor! Pokud uvedeme nesprávné údaje o platební kartě (např. nesprávné číslo karty nebo datum platnosti) bude požadavek rezervace Rezervačním systémem automaticky zamítnut.
    • Odečtení částky z platební karty probíhá ve dvou transakcích, částku za letenku netto s letištními poplatky účtuje letecká společnost, částku za transakční poplatek účtuje eSky.pl. eSky.pl si vyhrazuje právo odečíst částku v jedné transakci.
  9. eSky.pl vystavuje Uživateli letenky v elektronické formě, které jsou mu odeslány na e-mailovou adresu, kterou uvedl v osobním dotazníku v Rezervačním systému nebo během nákupu prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
  10. Storno rezervace zaviněné dopravcem
   1. eSky.pl nenese zodpovědnost za změny a storna provedené leteckými společnostmi v rezervacích Uživatelů Rezervačního systému bez jeho účasti. Informace o možných změnách v rezervacích Uživatelů budou zasílány zaměstnancem eSky.pl na e-mailovou adresu uvedenou v osobním dotazníku nebo předávány telefonicky na uvedené kontaktní číslo.
   2. Všechny nároky vyplývající ze storna nebo změny, včetně zpoždění letu letecké společnosti, Uživatel musí směřovat k dané letecké společnosti. Letecké společnosti nesou zodpovědnost na základě Montrealské a Varšavské úmluvy.
  11. Vrácení letenky:
   1. Uživatel má právo provést vrácení letenky zakoupení na stránce www.esky.cz pod podmínkou, že toto vrácení proběhne před dnem označeným jako datum odletu, pokud to umožňuje vybraný tarif letenky, jehož podmínky jsou definovány přímo leteckými společnostmi ve svých všeobecných podmínkách, se kterými má Uživatel povinnost se seznámit před provedením nákupu letenky. Vrácení letenky je spojeno se storno poplatkem, storno poplatek je rovněž určován jednotlivými leteckými společnostmi. V případě, že nedojde ke shodě ve věci vrácení letenky mezi osobami, na které jsou letenky vystaveny, o vrácení letenky rozhodne ten, který provedl platbu za letenky, ledaže při objednávce letu byly výrazně uvedeny osoby platící za jednotlivé letenky v rámci jedné rezervace. Transakční poplatek je nevratný, protože se týká služby, která již byla poskytnuta.
   2. Některé akční tarify neumožňují provádění jakýchkoli změn letenky a vrácení letenky před zahájením cesty (pokud se rozhodneme neletět, ztrácíme celou částku za letenku).
   3. Pokud Uživatel vrací elektronickou letenku, musí telefonicky kontaktovat Zákaznické telefonické centrum pro provedení vrácení letenky.
   4. Podle použitého způsobu platby je částka, která náleží Uživateli za vrácenou letenku, přeposílána bezprostředně na bankovní účet Uživatele nebo na bankovní účet, na který má Uživatel vedenou platební kartu v termínu do 7 dnů od data, kdy eSky.pl obdrží částku od letecké společnosti. Jako termín provedení vrácení částky se považuje datum zaúčtování částky na bankovním účtu eSky.pl.
  12. Akční tarify – omezení odpovědnosti:

   Některé akční tarify dostupné v Rezervačním systému mají přesně určené podmínky rezervace a vystavení letenek. Týká se to především tarifů, které musí být rezervovány a zakoupeny s alespoň 3,7 nebo 14 denním předstihem. Nedodržení této podmínky může ovlivnit cenu letenky. eSky.pl si vyhrazuje právo na storno rezervace Uživatele, provedené přesně 3,7 nebo 14 dnů před odletem v souvislosti s tím, že Uživatel překročil limit nákupu definovaný v podmínkách tarifu Dopravce na základě podmínek, které Dopravce určil. Letecká společnost může požádat o dřívější vystavení letenek. V tomto případě od nás zákazníci obdrží informaci na e-mail o požadovaném termínu platby.

   VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY U JEDNOTLIVÝCH AEROLINIÍ IATA A „LOW COST”

 8. VYSTAVENÍ FAKTUR A ZPŮSOB JEJICH DORUČENÍ

  1. Na služby zakoupené u eSky.pl prostřednictvím internetové stránky www.esky.cz nebo Zákaznického telefonického centra bude Zákazníkovi vystavena elektronická faktura. Provedením koupě a souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami Zákazník vyjadřuje svůj souhlas na obdržení elektronických faktur podle zákona ze dne 11. března 2004 (art. 106 ust. 1 O dani za zboží a služby) (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 s pozdějšími novelami).
  2. Elektronické faktury za služby budou doručeny na e-mailovou adresu uvedenou v osobním dotazníku Rezervačního systému nebo během objednávky v Zákaznickém telefonickém centru.
  3. V případě provedení rezervace služeb pro více než jednoho Uživatele, v případě neuvedení údajů o kupujícím, na jehož jméno má být faktura vystavena, bude vystavena na základě údajů prvního Uživatele na seznamu rezervace pro více osob a bude mu odeslána na jeho e-mailovou adresu uvedenou během procesu rezervace.
 9. REKLAMACE

  1. Reklamaci provedených rezervací a nákupu letenek a jiných turistických služeb můžete podávat písemnou formou v kanceláři eSky.pl, adresa: 26-600 Radom, ul. Plac Jagielloński 8 nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: reklamace@esky.cz. O přijeté reklamaci a jejím výsledu eSky.pl bude informovat Zákazníka v termínu do 14 dnů od jejího obdržení nebo termínu určeném organizátorem turistických služeb nebo jiného poskytovatele služeb.
  2. eSky.pl prohlašuje, že v případě, že podaná reklamace se týká služeb poskytovaných jinými subjekty, bude o této skutečnosti Uživatele informovat a zároveň ho bude informovat o možnosti podat reklamaci k tomuto subjektu nebo eSky.pl samo podá takovou reklamaci, pokud ho Zákazník zplnomocní a pokud byly v obsahu reklamace podané k eSky.pl uvedeny informace, které umožní takovou reklamaci k subjektu poskytujícímu služby podat.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. eSky.pl si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny v obsahu Všeobecných podmínek – při dodržení principu, že pro Zákazníka platí Všeobecné podmínky, se kterými souhlasil během rezervace a umožní Zákazníkům přístup k archivním verzím Všeobecných podmínek. Každý Zákazník je povinen seznámit se s obsahem Všeobecných podmínek před provedením rezervace a je pokaždé vázán ustanoveními Všeobecných podmínek v okamžiku provádění rezervace, nákupu letenek a jiných turistických služeb.
  2. Ve věcech, na které se nevztahují ustanovení těchto Všeobecných podmínek, platí předpisy Občanského zákoníku ze dne 30. května 2014 O právech zákazníka. Služby, které eSky.pl S.A poskytuje, jsou založeny na provádění faktických činností spojených s objednanými službami Uživatelů u jiných subjektů a vzhledem k tomu jsou ukončeny v okamžiku jejich potvrzení – vrácení nebo reklamace je možná pouze  případě, kdy subjekt poskytující danou službu takovýto postup umožňuje.
  3. eSky.pl nenese odpovědnost za škody vzniklé na straně Zákazníka vzniklé skutečností, že cesta neproběhla z důvodu stávky v letecké společnosti, zaměstnanců letišť, železnic, stejně jako za škody vzniklé stávkami zaměstnanců hotelových služeb, jiných služeb uvedených ve Všeobecných podmínkách nebo škody, které byly zapříčiněny mimořádnými okolnostmi, protože funguje pouze jako poskytovatel rezervačního systému, a není poskytovatelem služeb a nedoporučuje výběr z nabídky žádného ze subjektů.