Menu

Všeobecné informace

Všeobecné podmínky

 1. OBECNÉ INFORMACE

  1. Tyto Všeobecné podmínky upravují pravidla využívání třetími osobami Rezervačního systému služeb, které jsou nabízeny v rámci portálu www.esky.cz a v rámci Zákaznického telefonického centra, a poskytování Uživatelům obsahu podle jejich polohy určené geolokalizací.
  2. Operátorem systému je eSky.pl a.s. se sídlem v Radomi, na adrese: Plac Jagielloński 8, registrovaná u Krajského soudu hlavního města Varšavy u XIV Hospodářského oddělení Státního rejstříku podnikatelů pod číslem: KRS 0000383663, DIČ 948-19-87-199, REGON 670140736, se základním kapitálem 990 405,10 PLN vyplaceným v plné výši, která poskytuje Uživateli rezervační a informační služby, dále nazývána eSky.
  3. Za určitých okolností, plynoucích z obchodního procesu, mohou být služby poskytovány dceřinou společností eSky, např. SC eSky Travel Search SRL (eSky Travel Search) se sídlem v Bukurešti, Calea Vacaresti, č. 391, budova Sun Plaza, vchod B, 3. patro, PSČ 040069, sektor 4., která bude potvrzena v dokumentaci služeb přizpůsobených na míru uživateli.
  4. Podmínkou pro využívání Rezervačního sytému a Zákaznického telefonického centra, na které jsou čísla uvedena na portálu www.esky.cz, je souhlas se všemi níže uvedenými pravidly Všeobecných podmínek. Souhlas je prohlášením vůle a vytváří právní povinnost mezi Uživatelem a eSky.
  5. Uživatel má právo bezplatně kopírovat, zobrazovat a ukládat obsah těchto Všeobecných podmínek, bez možnosti jejich komerčního využití.
 2. DEFINICE

  Níže uvedené pojmy označují:

  1. Rezervační systém dostupný prostřednictvím portálu www.esky.cz a Zákaznické infolinky je program, který umožňuje Uživateli vyhledávání a objednávání:
   1. vnitrostátních a mezistátních leteckých spojení pro libovolně definovanou dvojici měst, zobrazení ceny těchto spojení a zakoupení letenky,
   2. možnosti využití dostupných cen a nákupu cestovního pojištění,
   3. možnosti využití dostupných hotelových služeb v libovolně vybraném městě (doma i v zahraničí), v libovolně určeném období, zároveň s možností zjistit ceny služeb a objednat je (hotelová rezervace),
   4. možnosti využití dostupných transportních služeb z/na letiště,
   5. možnosti využití služeb typu SightSeeing Tours v libovolně zvoleném městě z dostupné nabídky prostřednictvím eSky,
   6. možnosti vyhledávání a rezervace turistických akcí jednotlivých organizátorů turistiky,
   7. možnosti přizpůsobení zobrazení výsledků služeb uvedených v bodě a-f prostřednictvím informačního systému přizpůsobeného místu, kde se nachází Uživatel (geolokalizace založená na identifikaci spojení IP počítače a dat poskytovaných internetovým prohlížečem).
  2. Uživatel – osoba využívající Rezervační systém nebo Zákaznické telefonické centrum. Uživatel může být rovněž označován jako Klient, Zákazník, Odběratel, Cestující.
  3. Aerolinie „Low Cost” neboli Nízkonákladové letecké společnosti – aerolinie, o kterých je zmínka ve Všeobecných podmínkách a na které se NEVZTAHUJÍ obecné podmínky IATA. Jednotlivé letecké společnosti podléhají pouze svým všeobecným podmínkám. Vlastní podmínky pro poskytované služby platí rovněž v případě organizátorů turistických akcí a charterových letů. O těchto podmínkách je Uživatel informován a je povinen se s těmito podmínkami seznámit před provedením rezervace.
  4. Instrument elektronického platebního styku – každý instrument platebního styku, včetně těch s dostupem k peněžním prostředkům na dálku, umožňující jeho majiteli provádět transakce při použití elektronických nosičů informací nebo elektronickou identifikaci nutnou pro provedení transakcí, zejména pak elektronické platby a platební karty.
  5. Platební karta – karta identifikující jejího vydavatele i oprávněného majitele, která opravňuje k provedení platby a, v případě karty vydané bankou nebo institucí mající právo na udělení půjčky, také k provedení platby s využitím půjčky podle zákona ze dne 29. srpna 1997 (art. 4 ust. 1 pkt 4 – Bankovní právo (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567 s pozdějšími novelami).
 3. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Tento dokument určuje podmínky, které jsou právním základem pro používání Rezervačního systému a Zákaznické infolinky.
  2. Každý Uživatel je povinen od chvíle, kdy zahájí činnost směřující k používání Rezervačního systému, dodržovat tyto Všeobecné podmínky.
  3. Rezervace a nákup jednotlivých produktů nabízených třetími subjekty, které jsou dostupné v Rezervačním systému, jsou jednotlivými transakcemi, na které se vztahují podmínky dané těmito subjekty. Na nákup každého produktu se vztahují podrobné podmínky uvedené v hlavách VII. až XI. těchto Všeobecných podmínek.
  4. eSky si vyhrazuje právo provést dodatečné ověření správnosti údajů o držiteli kreditní karty nebo potvrzení, že držitel platební karty souhlasil s platbou za rezervaci, aby se zabránilo neoprávněnému použití kreditní karty.
 4. ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE ZA VYUŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

  1. Uživatel potvrzuje, že má neomezenou způsobilost k právním úkonům a může provádět právně závazné úkony.
  2. Uživatel potvrzuje, že bude využívat Rezervační systém pro účely zjišťování informací o rezervaci, nákupu letenek a provedení rezervace a nákupu dostupných služeb popsaných v těchto Všeobecných podmínkách a jiných dostupných služeb na portálu pouze způsobem shodným se závaznými právními předpisy a nebude se dopouštět žádných nezákonných činností.
  3. Uživateli je zakázáno zadávat požadavky na rezervace s použitím falešného nebo cizího příjmení a provádění platby za rezervované letenky nebo jiné služby falešnou nebo cizí platební kartou bez souhlasu majitele platební karty. Takové chování bude okamžitě nahlášeno příslušným orgánům činným v trestném řízení.
 5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. eSky prohlašuje, že v okamžiku následujícím po obdržení výsledku vyhledávání se mohou v Systému nebo v jiných systémech vyhledávání letenek nebo rezervací služeb objevit jiné nabídky téže služby třetího subjektu než dříve vyhledané Systémem. Obdržení výsledku vyhledávání, pokud není ihned potvrzeno provedením Rezervace v Rezervačním systému a jejím uhrazením, nemůže být na straně Zákazníka důvodem pro požadavek na uzavření smlouvy na zprostředkování prodeje letenek nebo jiných služeb, u subjektů realizujících služby, objednaných v Rezervačním systému.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Všechny záležitosti, týkající se bezpečnostni osobních údajů Uživatele a všech dalších Uživatelů webstránky www.esky.cz, se řídí zásadami ochrany osobních údajů, ktere jsou k dispozici na adrese: https://www.esky.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

 7. ZADÁVÁNÍ REZERVACÍ LETENEK, KOUPĚ LETENKY, ZPŮSOBY PLATBY A DORUČENÍ LETENKY

  Rezervační podmínky, koupě, způsoby platby a doručení letenky definuje Všeobecné podmínky o letenkách.

 8. ZADÁVÁNÍ DOTAZŮ A REZERVACE HOTELOVÝCH SLUŽEB, ZPŮSOBY PLATBY

  Podmínky zadávání dotazů a rezervací hotelových služeb, způsobů platby definují Všeobecné podmínky rezervace hotelů.

 9. ZADÁVÁNÍ DOTAZŮ A KOUPĚ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

  Podmínky zadávání dotazu a koupě, způsoby platby a doručení potvrzení o uzavření pojistné smlouvy definují Všeobecné podmínky o smlouvách na cestovní pojištění.

 10. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU AUT

  Všeobecné podmínky pro rezervaci aut.

 11. VYSTAVENÍ FAKTUR A ZPŮSOB JEJICH DORUČENÍ

  1. Na služby zakoupené u eSky prostřednictvím internetové stránky www.esky.cz nebo Zákaznického telefonického centra bude Zákazníkovi vystavena elektronická faktura. Provedením koupě a souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami Zákazník vyjadřuje svůj souhlas na obdržení elektronických faktur podle zákona ze dne 11. března 2004 (art. 106 ust. 1 O dani za zboží a služby) (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 s pozdějšími novelami).
  2. Elektronické faktury za služby budou doručeny na e-mailovou adresu uvedenou v osobním dotazníku Rezervačního systému nebo během objednávky v Zákaznickém telefonickém centru.
  3. V případě provedení rezervace služeb pro více než jednoho Uživatele, v případě neuvedení údajů o kupujícím, na jehož jméno má být faktura vystavena, bude vystavena na základě údajů prvního Uživatele na seznamu rezervace pro více osob a bude mu odeslána na jeho e-mailovou adresu uvedenou během procesu rezervace.
  4. Všeobecné podmínky jednotlivých služeb mohou určovat podrobné podmínky pro vystavování faktur.
 12. REKLAMACE

  1. Reklamaci provedených rezervací a nákupu letenek a jiných turistických služeb můžete podávat písemnou formou v kanceláři eSky, adresa: ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Polska nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: reklamace@esky.cz. O přijeté reklamaci a jejím výsledu eSky bude informovat Zákazníka v termínu do 30 dnů od jejího obdržení nebo termínu určeném organizátorem turistických služeb nebo jiného poskytovatele služeb.
  2. eSky prohlašuje, že v případě, že se daná reklamace vztahuje na služby poskytované jinými subjekty, bude o této skutečnosti Uživatele informovat a zároveň doporučí možnost provedení reklamace u toho subjektu nebo tuto reklamaci provede poté, co ho Uživatel k této reklamaci pověří a na základě dohody s Uživatelem, pokud budou v reklamaci doručené eSky uvedené informace umožňující provést reklamaci u subjektu poskytujícího službu. V případě, že nelze navázat kontakt s Uživatelem, např. v případě, že nedorazí na letiště, eSky může samostatně zahájit tyto činnosti na věc Uživatele.
 13. Podmínky odstoupení od smlouvy

  1. Tyto podmínky určují způsob odstoupení od smlouvy uzavřené Uživatelem používajícím Rezervační systém nebo Telefonické zákaznické centrum podle Všeobecných podmínek eSky.pl S.A. (www.esky.cz/vseobecne-podminky), dále jen Všeobecné podmínky, které jsou upravovány článkem 27 polského zákona o ochraně spotřebitele ze dne 30. května 2014, dále jen Zákon.
  2. Na základě čl. 38 bodu 1 Zákona se právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nevztahuje na smlouvy o poskytování služeb, pokud podnikatel plně poskytl službu s jasným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením poskytování služby, že po jejím uskutečnění ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
  3. Vzhledem k výše uvedenému eSky.pl S.A. před zahájením poskytování služeb určených Všeobecnými podmínkami dává na vědomí, že Uživatel, který uzavřel smlouvu na dálku na poskytnutí těchto služeb, nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez pokrytí nákladů v termínu 14 dnů od uzavření smlouvy vzhledem k celkové realizaci (po jasném souhlasu Uživatele) služby eSky.pl S.A. ve formě rezervace služeb u třetích osob – proto je servisní poplatek eSky.pl S.A. nevratný. Pokud třetí strany poskytující služby umožňují možnost vrátit část nebo celek hodnoty služeb v případě odstoupení od smlouvy, bude o tom spotřebitel jasně informován.
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. eSky si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny v obsahu Všeobecných podmínek – při dodržení principu, že pro Zákazníka platí Všeobecné podmínky, se kterými souhlasil během rezervace a umožní Zákazníkům přístup k archivním verzím Všeobecných podmínek. Každý Zákazník je povinen seznámit se s obsahem Všeobecných podmínek před provedením rezervace a je pokaždé vázán ustanoveními Všeobecných podmínek v okamžiku provádění rezervace, nákupu letenek a jiných turistických služeb.
  2. V případech neupravených touto Smlouvou jsou závazné předpisy Občanského zákoníku a zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů. Je nutné uvést, že služba eSky není založena na provedení faktických činností spojených s Uživateli objednanými službami u jiných subjektů, v souvislosti s tím je ukončena v okamžiku jejího potvrzení – vrácení nebo odstoupení je možné pouze v případě, pokud subjekt, který tyto služby poskytuje, tuto možnost jasným způsobem poskytuje. V případě spotřebitelských sporů existuje možnost použít internetový portál ODR (online dispute resolution) vedený Evropskou unií, který je dostupný na https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. eSky nenese odpovědnost za škody vzniklé na straně Zákazníka vzniklé skutečností, že cesta neproběhla z důvodu stávky v letecké společnosti, zaměstnanců letišť, železnic, stejně jako za škody vzniklé stávkami zaměstnanců hotelových služeb, jiných služeb uvedených ve Všeobecných podmínkách nebo škody, které byly zapříčiněny mimořádnými okolnostmi, protože funguje pouze jako poskytovatel rezervačního systému, a není poskytovatelem služeb a nedoporučuje výběr z nabídky žádného ze subjektů.
  4. V případě, že v rámci obchodního procesu vyvstanou okolnosti, vyžadující aplikaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, pak subjekt, který je odpovědný za realizaci příslušné služby, zaplatí potřebný příspěvek příslušným orgánům. Subjekt dále vhodnou formou sdělí Uživateli informace o této platbě a a informace o jakýchkoliv dalších souvisejících povinnostech.

Letenky

Všeobecné podmínky – Letenky

 1. PROVÁDĚNÍ REZERVACE LETENKY, NÁKUP LETENKY, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ LETENKY, FAKTURY

  1. eSky v případě leteckých společností akreditovaných v IATA (International Air Transport Association) prostřednictvím poskytování Uživatelům nabídky těchto společností působí jako agent těchto leteckých společností – subjekty poskytujícími letecké služby Uživateli a subjekty, které ponesou zodpovědnost za případné neprovedení nebo nesprávné provedení dopravy, jsou konkrétní letecké společnosti ve jménu kterých a ve věci kterých působí eSky a jejichž název je uveden během rezervačního procesu a na letence doručené Uživateli.
  2. V případě nízkonákladových leteckých společností (tzv. Low Cost) eSky působí jako zprostředkovatel, který v těchto leteckých společnostech provádí konkrétní činnosti spojené s realizací a doručením objednané letenky u těchto společností jménem Uživatele a přesně podle pokynů, které předal prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra. Realizace služby jakož i provádění reklamačních procedur podléhá všeobecným podmínkám těchto dopravců, kteří jsou uvedeni během rezervačního procesu.
  3. V případě charterových letů objednaných turistickým organizátorem působí eSky jako agent a dává k dispozici podmínky určené subjektem, který let organizuje. Veškerou zodpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení služby charterového letu nese jeho organizátor.
  4. Stranami smlouvy o přepravě je vždy konkrétně určený a v nabídce uvedený poskytovatel služeb letecké dopravy, které jsou předmětem smlouvy, a Uživatel. Uzavírání výše zmiňovaných smluv prostřednictvím portálu eSky je uskutečňováno na základě všeobecných smluvních podmínek jednotlivých poskytovatelů služeb, se kterými smlouvu uzavírá Uživatel, a leteckých tarifů těchto dopravců.
  5. Dotaz na rezervaci
   Uživatel provádí dotaz na rezervaci tak, že zvolí jednu z možností leteckého spojení nabídnutou Systémem a tím, že zavede do osobního dotazníku všechny nezbytné údaje, jejichž zpracování definuje část VI. Všeobecných podmínek.
  6. Potvrzení dotazu a změna ceny:
   1. Uživatel obdrží na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení dotazu obsahující kromě čísla rezervace, informaci o vybraném spoji, celkové částce letenky a způsobu platby. Cena letenky je uvedená v Českých korunách (CZK) nebo jiné měně, která byla zvolena ve formuláři dotazu. Cenu letenky tvoří následující položky: tarif netto, letištní poplatky a nevratný servisní poplatek za vystavení letenky. Vzhledem k nezávaznému charakteru provedené rezervace není cena letenky zaručena až do okamžiku obdržení platby na účet eSky, poté bude služba zakoupena pro Zákazníka u Dopravce za cenu dostupnou v Rezervačním systému po obdržení platby převodem nebo platby v hotovosti nebo v okamžiku vystavení letenky v případě plateb instrumentem elektronického platebního styku. V případě změn ve službě, kterou Zákazník zakoupil, eSky účtuje poplatky za provedené činnosti podle Všeobecných podmínek. V případě, že letecká společnost odvolá, změní nebo stornuje rezervace (způsobem, který znemožní cestu) a Zákazník se rozhodne pro nákup nové letenky, bude servisní poplatek za předchozí let odečten od servisních poplatků eSky na následující let.
   2. Uživatel je před provedením platby povinen zkontrolovat správnost údajů obsažených v přeposlaném potvrzení a informací o termínu uhrazení rezervace s cílem koupit letenku za cenu uvedenou během vyhledávání na Portálu.
  7. Koupě letenky:
   1. Uživatel může provést koupi letenky pod podmínkou, že zavede do Rezervačního systému pravdivé osobní údaje. Před provedením koupě letenky je povinností uživatele seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami a přistoupit na ně a také souhlasit a seznámit se s podmínkami tarifu letu, který si Uživatel vybral. Za činnosti spojené s vystavením letenky eSky účtuje nevratný servisní poplatek ve výší dané pro vybraný let.
   2. Pochopení podmínek týkajících se daného tarifu pomůže Uživateli provést výběr cenově nejvýhodnějšího leteckého spojení a také dovolí minimalizovat náklady na možné storno letenky.
   3. Jestliže se cena výrazně liší od očekávané hodnoty letenky, může to být zapříčiněno nedostatkem míst v nejlevnější ekonomické cestovní třídě. Prosíme o prověření dat odletu a návratu v nejbližších volných termínech.
   4. Po obdržení hlášení o rezervaci eSky může kontaktovat Uživatele s cílem verifikace údajů Uživatele a potvrzení nabídky. V případě, že se nebude možné s Uživatelem spojit, eSky provede rezervaci podle hlášení v případě uhrazení Uživatelem částky odpovídající alespoň ceně letenky s dodatečnými službami objednanými Uživatelem a servisního poplatku.
   5. Jestliže Vaše cesta vyžaduje doplňkové služby (např. speciální jídlo, započítání bodů v programu frequent flyer, přepravu zvířete, nadváhu zavazadla, speciální příruční zavazadlo, dítě bez doprovodu, doplňkovou asistenci pro cestujícího, pomoc pro cestujícího s handicapem, kočárek pro dítě atd.) prosíme o telefonický kontakt nebo kontakt prostřednictvím e-mailu. Žádosti cestujících řeší jednotlivé letecké společnosti podle svých možností.
   6. eSky si vyhrazuje právo zamítnout vystavit letenku v případě, že použitý tarif (vybraný Uživatelem) se neshoduje s jeho určením podle podmínek prodeje v rámci dané nabídky nebo existují oprávněná omezení ve smlouvách mezi leteckými společnostmi, na které eSky nemá vliv. Neshoda tarifu s jejím určením znamená především, ale ne ve všech případech, nepravdivé prohlášení Uživatele týkající se slev např. věku cestujícího, majících vliv na celkovou cenu letenky nebo porušení jiných pravidel tarifů přesně popsaných Dopravcem, na které eSky nemá vliv, ale o kterých je Uživatel informován během procesu rezervace a s kterými má povinnost se seznámit, w tym w szczególności złożenie przez Użytkownika nieprawdziwego oświadczenia dot. przysługujących ulg, wieku etc., mających wpływ na cenę biletu.
  8. Způsoby platby:
   1. Přijímaný jsou tři způsoby platby za letenky objednané na stránce www.esky.cz:
    • platba instrumentem elektronického platebního styku,
    • platba bankovním převodem,
    • platba hotově,
    • platba prostřednictvím státní platební instituce, jejichž nabídka byla zveřejněna na portálu eSky a podle podmínek definovaných touto institucí.
   2. bUživatelé si zvolí preferovaný způsob platby v osobním dotazníku v Rezervačním systému,
   3. Platba za letenky nízkonákladových leteckých společností (Low Cost) jsou prováděny pouze instrumentem elektronického platebního styku během online nákupu nebo bankovním převodem v případě objednání této služby ve formuláři rezervace nebo prostřednictvím infolinky, přičemž platba musí být provedena okamžitě vzhledem ke skutečnosti, že existuje možnost, že daná letecká společnost změní cenu letenek,
   4. Platbu bankovním převodem lze provést pouze za letenky rezervované na www.esky.cz s alespoň 2denním předstihem. Pokud je zvolen jako způsob platby „bankovní převod“, je Uživatel povinen uhradit v termínu 24 hodin od zavedení rezervace náležitou částku eSky za zakoupenou letenku,
   5. Platby v hotovosti a platby bankovním převodem je nutné uhradit na bankovní účet eSky uvedený v e-mailu s potvrzením rezervace,
   6. Při provedení bankovního převodu je nutné uvést jméno a příjmení Uživatele (Cestujícího) a číslo rezervace. Letenky hrazené převodem nebo hotově eSky vystavuje ke dni, ve kterém byla náležitá částka za Uživatelem zakoupenou letenku zaúčtována na výše uvedený účet, přitom toto zaúčtování musí proběhnout před 20:00. Výjimkou jsou volné pracovní dny – informace o nich je umístěna na internetové stránce kanceláře. Realizace tehdy objednaných služeb bude provedena následující pracovní den podle cen dostupných u dopravců. Pozor! Letecké společnosti umožňují vystavit letenku v termínu do 72 hodin od okamžiku provedení rezervace nebo v termínu do 24 hodin nebo i kratším v případě některých letenek ve speciálním tarifu. V případě, že eSky neobdrží platbu v termínu a ve výši umožňující zakoupení letenky podle omezení určených leteckou společností, bude rezervace Uživatele stornována. eSky nenese odpovědnost za storno rezervací Uživatelů, ke kterým došlo z důvodu opoždění v provedení plateb na účet eSky jinak než je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách nebo v individuálních informacích sdělovaných Uživatelům. Vzhledem k vysoké proměnlivosti cen v čase, eSky doporučuje provést platbu kartou vzhledem k tomu, že Uživatel může provést rezervaci i platbu zároveň.
   7. Platba instrumentem elektronického platebního styku:
    • Uživatel Rezervačního systému pro online rezervace letenek provádí platbu s použitím platební karty VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express nebo jiným platebním instrumentem uvedeným v zákoně o platebních službách (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 s pozdějšími novelami).
    • Transakce nákupu s využitím instrumentů elektronického platebního styku je bezpečnou transakcí.
    • Pokud si Uživatel vybere jako způsob platby „platební kartou”, je povinen v osobním dotazníku Rezervačního systému doplnit pole týkající se platební karty, kterou používá (např. druh karty, číslo karty a datum platnosti). Po nahlášení rezervace je platební karta automaticky autorizována Rezervačním systémem prostřednictvím systému order by phone eSky a je z ní odečtena částka za zakoupené letenky. Pozor! Pokud uvedeme nesprávné údaje o platební kartě (např. nesprávné číslo karty nebo datum platnosti) bude požadavek rezervace Rezervačním systémem automaticky zamítnut.
    • Odečtení částky z platební karty probíhá ve dvou transakcích, částku za letenku netto s letištními poplatky účtuje letecká společnost, částku za servisní poplatek účtuje eSky. eSky si vyhrazuje právo odečíst částku v jedné transakci.
  9. Forma letenky
   eSky vystavuje Uživateli letenku v elektronické formě.
  10. Doručení elektronické letenky
   eSky vystavuje Uživateli letenky v elektronické formě, které jsou mu odeslány na e-mailovou adresu, kterou uvedl v osobním dotazníku v Rezervačním systému nebo během nákupu prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
  11. Storno rezervace zaviněné dopravcem
   1. eSky nenese zodpovědnost za změny a storna provedené leteckými společnostmi v rezervacích Uživatelů Rezervačního systému bez jeho účasti. Informace o možných změnách v rezervacích Uživatelů budou zasílány zaměstnancem eSky na e-mailovou adresu uvedenou v osobním dotazníku nebo předávány telefonicky na uvedené kontaktní číslo.
   2. Všechny nároky vyplývající ze storna nebo změny, včetně zpoždění letu letecké společnosti, Uživatel musí směřovat k dané letecké společnosti. Letecké společnosti nesou zodpovědnost na základě Montrealské a Varšavské úmluvy.
  12. Vrácení letenky:
   1. Uživatel má právo provést vrácení letenky zakoupení na stránce www.esky.cz pod podmínkou, že toto vrácení proběhne před dnem označeným jako datum odletu, pokud to umožňuje vybraný tarif letenky, jehož podmínky jsou definovány přímo leteckými společnostmi ve svých všeobecných podmínkách, se kterými má Uživatel povinnost se seznámit před provedením nákupu letenky. V případě, že nedojde ke shodě ve věci vrácení letenky mezi osobami, na které jsou letenky vystaveny, o vrácení letenky rozhodne ten, který provedl platbu za letenky, ledaže při objednávce letu byly výrazně uvedeny osoby platící za jednotlivé letenky v rámci jedné rezervace.
   2. Některé akční tarify neumožňují provádění jakýchkoli změn letenky a vrácení letenky před zahájením cesty (pokud se rozhodneme neletět, ztrácíme celou částku za letenku).
   3. Pokud Uživatel vrací elektronickou letenku, musí telefonicky kontaktovat Zákaznické telefonické centrum pro provedení vrácení letenky.
   4. Podle použitého způsobu platby je částka, která náleží Uživateli za vrácenou letenku, přeposílána bezprostředně na bankovní účet Uživatele nebo na bankovní účet, na který má Uživatel vedenou platební kartu v termínu do 7 dnů od data, kdy eSky obdrží částku od letecké společnosti. Jako termín provedení vrácení částky se považuje datum zaúčtování částky na bankovním účtu eSky.
  13. Změny rezervace
   1. Změnu rezervace třeba nahlásit prostřednictvím infolinky nebo kontaktního formuláře, který je k dispozici na webové stránce: Je-li do odletu méně než 48 hodin, nezbytný je kontakt prostřednictvím infolinky.
   2. Cena za provedení změny závisí od základních sazeb letecké společnosti, která daný let obsluhuje. Do celkové ceny za změnu rezervace započítáváme:
    • základní poplatek za změnu/doplňkovou službu (skládá se z poplatku za změnu letenky podle platebního pořádku a tabulky poplatků dané letecké společnosti a z nevratného servisního poplatku za uskutečnění změny/objednání doplňkové služby),
    • rozdíl mezi cenami letenek (rozdíl mezi původní cenou letenky a aktuální cenou v okamžiku provádění změn),
    • rozdíl v daních a letištních poplatcích – (případný rozdíl mezi původní výší daní a poplatků a jejich aktuální výškou v momentě provádění změny).
   3. Zákazník může zaplatit platební kartou, bankovním převodem nebo tradičním vkladem na účet eSky v bance. Platba platební kartou se realizuje prostřednictvím infolinky eSky. V případě bankovního převodu zákazník obdrží mail s potvrzením změny, který by měl obsahovat podrobné informace o rezervaci (číslo rezervace, údaje cestujících, podrobné informace o letu a o dodatečně objednaných službách), údaje o platbě a částku, kterou je třeba za uskutečnění změn uhradit.
   Tabulka servisních poplatků za doplňkové služby ke změnám v zakoupených letenkách (v CZK):
   Změna sazba za osobu
   změna v rezervaci letenky (včetně: změny termínu a trasy, příjmení cestujícího) 300
   storno nebo vrácení letenky 300
   objednávka doplňkového zavazadla nebo nadstandardního zavazadla 180
   objednávka asistence pro dítě cestující bez doprovodu 180
   rezervace vybraného místa v letadle 120
   objednávka speciálního jídla 120
   přeprava zvířat 120
   prioritní vstup na palubu 120
   doplňkové služby nabízené aerolinkou 120
   online odbavení / vydání palubní vstupenky 200
  14. Akční tarify – omezení odpovědnosti:
   Některé akční tarify dostupné v Rezervačním systému mají přesně určené podmínky rezervace a vystavení letenek. Týká se to především tarifů, které musí být rezervovány a zakoupeny s alespoň 3,7 nebo 14 denním předstihem. Nedodržení této podmínky může ovlivnit cenu letenky. eSky si vyhrazuje právo na storno rezervace Uživatele, provedené přesně 3,7 nebo 14 dnů před odletem v souvislosti s tím, že Uživatel překročil limit nákupu definovaný v podmínkách tarifu Dopravce na základě podmínek, které Dopravce určil. Letecká společnost může požádat o dřívější vystavení letenek. V tomto případě od nás zákazníci obdrží informaci na e-mail o požadovaném termínu platby.
  15. Kombinované lety
   1. V rámci služeb poskytovaných v Rezervačním systému, mohou Uživatelé provádět rezervace Kombinovaných letů. Kombinovaný let je složen z alespoň dvou leteckých spojení poskytovaných jedním nebo více dopravci, kdy je každý let považován za samostatnou službu a dopravci spolu nespolupracují v oblasti tohoto Kombinovaného letu.
   2. Nákup letenek na Kombinovaný let znamená nákup více než jedné letenky na několik letů s přestupem nebo přestupy, na které si Uživatel kupuje samostatné letenky u jednoho nebo více dopravců.
   3. Vzhledem k tomu, že koupě Uživatelem samostatných letenek na každý let v rámci Kombinovaného letu a skutečnosti, že mezi jednotlivými leteckými spojeními mohou být krátké časové úseky na přestup a s tím spojené riziko odvolání, opoždění nebo změny hodiny letu, což může vést k tomu, že Uživatel nebude moci využít následující let nebo lety – eSky.cz doporučuje prověřit možnosti náhradních spojení.
   4. Dostupnost Kombinovaných letů na jednotlivé kombinace závisí na dostupnosti letenek na letecká spojení u jednotlivých Dopravců a na kritériích, které samostatně zadal Uživatel v Rezervačním systému.
  16. Dynamické balíčky
   1. V rámci služeb dostupných v Rezervačním systému a prostřednictvím Zákaznické infolinky mohou Uživatelé provést rezervaci Dynamického balíčku, tedy provést rezervaci nebo nákup dvou nebo více služeb zahrnujících minimálně nákup Letenky a Hotelové služby. Každý produkt je považován za zvláštní službu a Poskytovatelé služeb spolu nespolupracují v rámci organizace těchto služeb. Zároveň vzhledem ke speciálně sníženým tarifům spojeným s nákupem několika služeb podle výše uvedených kritérií a podle výběru Uživatele, lze tyto služby Dodavatelů prezentované na Portálu vrátit celé nebo zčásti podle podmínek daných Poskytovateli služeb. Vzhledem k tomu, že Uživateli byl poskytnut speciální tarif na nákup více než jedné služby, v případě storna jedné z těchto služeb, může se cena ostatních služeb změnit. V případě storna Služby, jejíž cena byla snížena Dodavatelem vzhledem k zakoupení více než jedné služby – může být Uživatel v případě storna služby vyzván Dodavatelem k uhrazení rozdílu mezi akčním tarifem a klasickým tarifem dostupným ke dni storna služby.
   2. Rezervační služby v rámci Dynamického balíčku provádí Uživatelé samotní, a to podle parametrů a kritérií, které uvedou, a které budou implementovány subjektem, jehož specifikace bude uvedena v dokumentech potvrzujících individuální služby Uživatele.
   3. Cena za služby, které si Uživatel během rezervačního procesu vybral do svého Dynamického balíčku, zahrnuje všechny poplatky pro Poskytovatele příslušné služby nebo příslušných služeb (s podmínkou, že v případě zrušení nebo změny některé služby či služeb bude platit obvyklá cena). Cena nezahrnuje daně nebo hotelové administrativní poplatky splatné na místě.
   4. Podmínky provádění služeb jsou určeny těmito Všeobecnými podmínkami a podmínkami jednotlivých služeb, pokud není zmíněno jinak. Spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy o letecké přepravě v rámci Dynamického balíčku Uživatel bude řešit s Přepravcem, se kterým uzavřel smlouvu o letecké přepravě a který realizuje letecké spojení, na které Uživatel koupil letenku. Řešení sporů mezi Uživatelem a Dopravcem se provádí na základě všeobecných podmínek daného Dopravce a podle Uživatelem zvoleného leteckého tarifu. Spory spojené s realizací smlouvy na hotelové služby v rámci Dynamického balíčku bude Uživatel řešit s Poskytovatelem hotelové služby a podle určených všeobecných podmínek.
  17. Doplňkové služby nabízené v rámci transakčního procesu.
   1. Uživatelé mohou v rámci služeb, které jsou k dispozici v rezervačním systému, a prostřednictvím centra telefonické obsluhy provádět rezervaci doplňkových služeb, které jsou zpoplatněny v rámci transakčního procesu.
   2. Balíček služeb eSky nazývaný také Asistent eSky je paušální servisní poplatek za jednu nebo více modifikací letenky prováděných Telefonickým zákaznickým centrem, který zahrnuje: pomoc při zavádění změn letenky, pomoc při procesu vracení letenky, objednávku nadstandardního zavazadla nebo převozu zvířat, objednávku speciálního jídla nebo asistenta pro dítě. Podmínky provádění změn a vracení, které jsou uvedeny v čl. I odst. 12. a 13. všeobecných podmínek, jsou dále platné. Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností v případě, že za služby uvedené v Tabulce servisní poplatků, která se nachází v těchto podmínkách, jsou uvedeny další příplatky a Uživatel uhradil službu Asistenta eSky, platí servisní poplatek pouze za jiné služby než ty, které byly uvedeny v rámci paušálního servisního poplatku za Asistenta eSky. Pokud Uživatel uhradí službu Asistenta eSky, není povinen hradit servisní poplatek, který účtuje eSky. Výše servisního poplatku je uvedena v Tabulce servisních poplatků za doplňkové služby k zakoupené letence. V situaci, kdy letecká společnost podle podmínek daného tarifu účtuje poplatek za změnu/vrácení/speciální služby, je Uživatel povinen zaplatit za službu podle ceníku letecké společnosti. eSky dále informuje, že realizace doplňkové služby nebo zavádění změn v zakoupené letence vyžaduje pro svou platnost konečné potvrzení ze strany letecké společnosti. V případě, že letecká společnost toto nepotvrdí, danou službu nebo změnu nebude možné realizovat.
   3. Online check-in, jinak také odbavení online, které některé letecké společnosti využívají, znamená především možnost zrychlit celý proces před cestou. Pokud se odbavíte online, dostanete totiž svůj palubní lístek na email, který jste použili při nákupu letenky. Některé letecké společnosti vyžadují při online odbavení také uvedení údajů jako je adresa a telefonní číslo, které jim umožní Vás kontatovat v případě, kdyby se něco ohledně letu změnilo. Pokud aerolinky, se kterými letíte, vyžadují online check-in, nezapomeňte ho provést - pouze tak Vás totiž budou moci kontaktovat v případě změny času letu nebo jiné nenadálé situace. Nezapomeňte, že neprovedení odbavení online, uvedení chybných informací nebo opakované nezvednutí hovorů od eSky může znamenat další poplatky nebo neumožnění letu.
   4. Bezpečná letenka – v případě, že dojde k situaci, kdy bude let opožděn nebo odvolán, eSky v rámci analýzy údajů týkajících se letu Uživatele předá Uživateli informace o spolupracujícím subjektu pro získání vhodného odškodnění, tzn. AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, (CB č. 1926223, BR č. 61625023-000), která bude jednat na základě výslovného souhlasu uživatele. Zároveň podle Nařízení (EHS) č. 261/2004 Evropského parlamentu a Evropské rady, eSky informuje, že Uživatel má právo uplatňovat nároky a podávat žádosti přímo k letecké společnosti, která poskytovala přepravní službu, s cílem v odpovídajících případech získat plnou rekompenzaci, na kterou má cestující právo.
 2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘEPRAVY JEDNOTLIVÝCH NÍZKONÁKLADOVÝCH SPOLEČNOSTÍ UVEDENÝCH V BODU II., PODBODU 3 VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK:

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

  General IATA conditions

Rezervace hotelů

Všeobecné podmínky – Rezervace hotelů

 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

  1. eSky není stranou smluv o poskytnutí hotelových služeb ani jiných smluv, které v souvislosti s nimi vznikají a které jsou uzavírány prostřednictvím Rezervačního systému, protože stranou je vždy konkrétně uvedený a v nabídce označený poskytovatel služby, která je předmětem smlouvy. Smlouvy uzavírané prostřednictvím portálu eSky, o kterých je zmínka výše, jsou uzavírány a realizovány na základě všeobecných podmínek smluv jednotlivých poskytovatelů služeb. Veškeré údaje obsažené v nabídce zobrazené na Portálu jsou založeny na údajích, které byly předány bezprostředně poskytovateli hotelových služeb. Podmínky rezervace hotelových služeb poskytovaných firmou EXPEDIA jsou poskytovány podle podmínek uvedených v objednávce a podle všeobecných podmínek – https://developer.ean.com/terms/cs/
  2. V těchto podmínkách použité formulace označují:
   1. Poskytovatel – poskytovatel hotelových služeb nebo služeb s nimi spojených, eSky nabízí Uživateli prostřednictvím internetové stránky www.esky.cz a jiných stránek patřících subjektům spolupracujícím s eSky své služby podrobně popsané v jednotlivých nabídkách,
   2. Hotelové nebo ubytovací služby – krátkodobé, obecně dostupné pronajímání domů, bytů, pokojů, míst k noclehu a také míst na postavení stanů nebo přívěsů a poskytování, v rámci daného objektu, dalších služeb spojených s těmito službami,
   3. Služby v balíčku – individuální služby, které si Uživatel samostatně nakonfiguroval během procesu rezervace. Jedná se o řešení, které je balíčkem pro cestování, jehož součástí je několik jednotlivých služeb v rozsahu využití přepravní služby (letecká doprava) a rezervace hotelu, případně dále s dalšími dodatečnými službami, které jsou dostupné na portálu www.esky.cz.
  3. Předmět Podmínek
   Tyto Podmínky upravují principy sdílení na internetové stránce www.esky.cz hotelových služeb nabízených třetími stranami Uživatelům, kteří chtějí vytvořit určitou rezervaci.
  4. eSky zajišťuje pro Uživatele:
   1. bezprostřední přístup k hotelovým službám, které nabízejí poskytovatelé těchto služeb v objektech, které se nacházejí v České republice i v zahraničí,
   2. možnost využít výrobky v balíčku, které libovolně a individuálně nakonfigurují Uživatelé.
  5. V případě, že z právních předpisů vyplyne taková povinnost, eSky se zavazuje k placení DPH za poskytované služby. eSky je navíc povinno zaručit, včetně finanční stránky, dostupnost jednotlivých prvků výrobků v balíčku na své internetové stránce.
 2. MOŽNÉ VARIANTY REZERVACE HOTELOVÝCH SLUŽEB

  1. Podle nabídky jednotlivých poskytovatelů služeb, jsou podmínky rezervace a hrazení platby za hotelové služby rozděleny na následující skupiny:
   1. provedení rezervace hotelové služby prostřednictvím Rezervačního Systému, kdy Uživatel zároveň hradí platbu ve lhůtě podle podmínek objektu bezprostředně na účet poskytovatele objektu – není zde platba pro eSky,
   2. provedení rezervace hotelové služby prostřednictvím Rezervačního Systému, kdy Uživatel zároveň hradí platbu ve lhůtě podle podmínek objektu na účet eSky.
  2. Podle možnosti ověření správnosti uvedených údajů a zabezpečení platby za provedenou rezervaci, jsou služby rozděleny na následující skupiny:
   1. nezaručená rezervace, která nebyla uhrazena Uživatelem,
   2. zaručená rezervace, která byla uhrazena Uživatelem nebo došlo k ověření údajů Uživatele podle podmínek definovaných v těchto Všeobecných podmínkách.
 3. ZADÁVÁNÍ POPTÁVEK A REZERVACE HOTELOVÝCH SLUŽEB

  1. Poptávka rezervace:
   Uživatel provádí poptávku na rezervaci hotelové služby, když vybírá jednu z dostupných možností – elektronický Rezervační systém dostupný na esky.cz nebo na jiných stránkách patřících subjektům spolupracujícím s eSky, telefonní kontakt pod určeným číslem Telefonického zákaznického centra a cestou vyplnění osobního dotazníku všemi nezbytnými informacemi.
  2. Potvrzení poptávky a ceny:
   1. Uživatel obdrží na adresu elektronické pošty, kterou uvedl, potvrzení poptávky, které obsahuje kromě čísla rezervace také informace o hotelové službě, celkové ceně služby a vybrané, způsobu platby.
   2. o, že Uživatel vytvořil a má rezervaci, ho zavazuje k využití hotelové služby.
   3. Cena hotelové služby je uváděna v Kč nebo jiné měně označené ve formuláři poptávky. Cenu služby tvoří: tarif netto, příplatky, úklid po využití služby a jiné poplatky uvedené v rezervaci.
   4. V případě, kdy rezervovaná služba podle svých podmínek rezervace vyžaduje od Uživatele platbu na účet eSky, není cena služby uvedená v potvrzení rezervace zaručena až do okamžiku, kdy eSky obdrží platbu, vzhledem k podmínkám daným Poskytovateli hotelových služeb.
   5. Uživatel před provedením platby je povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v zaslaném potvrzení.
  3. Provedení objednávky hotelové služby:
   1. Uživatel může provést objednávku pod podmínkou, že do Rezervačního systému zavede pravdivé osobní údaje. Před provedením objednávky je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami a souhlasit s nimi a také seznámit se s rezervačními podmínkami objektu, který nabízí služby, které si Uživatel vybral.
   2. Pochopení podmínek rezervace pomůže Uživateli provést výběr cenově nejatraktivnější služby a také umožní minimalizovat náklady případného storna objednávky.
   3. Po obdržení informace o rezervaci eSky může kontaktovat Uživatele pro potvrzení nabídky. V případě, že se nelze s Uživatelem spojit, eSky není zodpovědné za zdařilé přijetí rezervace poskytovatelem podle obsahu nabídky, jinak je tomu v případě zaručené rezervace podle bodu V odstavec 2b těchto Všeobecných podmínek.
   4. Po obdržení informace o rezervaci eSky může kontaktovat Uživatele pro potvrzení nabídky. V případě, že se nelze s Uživatelem spojit, eSky není zodpovědné za zdařilé přijetí rezervace poskytovatelem podle obsahu nabídky, jinak je tomu v případě zaručené rezervace podle bodu V odstavec 2b těchto Všeobecných podmínek.
   5. Po obdržení informace o rezervaci eSky může kontaktovat Uživatele pro potvrzení nabídky. V případě, že se nelze s Uživatelem spojit, eSky není zodpovědné za zdařilé přijetí rezervace poskytovatelem podle obsahu nabídky, jinak je tomu v případě zaručené rezervace podle bodu V odstavec 2b těchto Všeobecných podmínek.
  4. Potvrzení rezervace.
   Jako potvrzení rezervace slouží vytištěné potvrzení o provedení rezervace, které Uživatel obdrží na uvedenou adresu elektronické pošty případně, pokud je to vyžadováno, s potvrzením o provedené platbě v požadovaném termínu.
  5. Akční tarif hotelů z nabídky EXPEDIA.
   V případě letenek zakoupených prostřednictvím Rezervačního systému může Uživatel dokoupit ubytování v rámci akčního tarifu, pod podmínkou, že období pobytu nepřekročí 14 dnů od data příletu a tento pobyt v případě zpáteční letenky spadá do období mezi příletem a odletem jedním směrem. V případě nesplnění těchto podmínek, nebo pokud není nabídka Expedia dostupná, tento akční tarif není uplatněn.
 4. ZPŮSOBY PLATBY

  1. Způsoby platby:
   1. V případě, že platba za službu má být provedena před příjezdem do objektu bezprostředně na účet dodavatele, nabídka obsahuje detailní údaje nezbytné pro uskutečnění požadovaných plateb.
   2. V případě, že podle nabídky vztahující se na daný objekt platba za službu má být provedena před příjezdem do objektu na účet eSky, jsou možné následující způsoby platby za hotelové/ubytovací služby:
    • platba elektronickým platebním nástrojem,
    • platba bankovním převodem,
    • hotovostní platba,
    • platba prostřednictvím místní platební instituce, jejíž nabídka byla publikována na portálu eSky podle podmínek určených touto institucí.
   3. Výběr způsobu platby, kterému Uživatelé dávají přednost, je prováděn v osobním dotazníku Rezervačního systému přičemž:
    • Platbu bankovním převodem lze provést pouze za objekty rezervované na www.esky.cz. Pokud Uživatel zvolí možnost „platba bankovním převodem“ je povinen v průběhu 24 hodin od provedení rezervace vplatit náležitou částku za službu.
    • Hotovostní platby a platby bankovním převodem je nutné provést na bankovním účet, který eSky odeslalo v e-mailu s potvrzením provedení rezervace.
    • Převod je nutné označit jménem a příjmením Uživatele a číslem rezervace.
    • Platba elektronickým platebním nástrojem.
    • Uživatel Rezervačního systému online provádí nákup pomocí platebních karet VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express nebo pomocí jiného elektronického platebního nástroje, o kterém se mluví v zákoně o platebních službách (Sb. 2011, č. 199, odst. 1175 s pozdějšími změnami [Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.])
   4. Transakce nákupu s využitím elektronických platebních nástrojů je bezpečným způsobem platby.
   5. Pokud je zvolena možnost „platba platební kartou“, je Uživatel povinen vyplnit v osobním dotazníku Rezervačního systému pole týkající se údajů jeho platební karty (jako následující: druh karty, číslo karty a datum platnosti, CVV/CVC kód). Po nahlášení rezervace je platební karta automaticky prověřena Rezervačním systémem eSky a poté je z ní odečtena částka za zakoupené služby (toto se týká pouze rezervací, které se hradí u eSky).
   6. Pozor! Uvedení nesprávných údajů platební karty (např. chybné číslo nebo datum platnosti) povede k zamítnutí objednávky v Rezervačním systému.
  2. Po provedení platby (stržení platby z karty) a jejím zaúčtování sytém automaticky vytvoří a pošle na Uživatelem uvedenou adresu elektronické pošty voucher potvrzující zakoupení hotelové služby. Voucher je potvrzením nákupu hotelové služby, který má Uživatel předložit v okamžiku využití hotelové služby.
 5. STORNO PODMÍNKY REZERVACE/OBJEDNÁVKY

  1. Storno rezervace/objednávky. Na rezervaci hotelové/ubytovací služby se vztahují všeobecné podmínky uvedené na straně rezervace daného poskytovatele.
  2. Storno v případě neidentifikovaného uživatele.
   Pro předcházení zneužívání Rezervačního systému a nezatěžování dodavatelů falešnými rezervacemi si eSky vyhrazuje právo stornovat v jednotlivých případech nepotvrzené rezervace, pokud se nelze s Uživatelem spojit prostřednictvím telefonního čísla, které uvedl, s cílem předcházet nekalým praktikám v Rezervačním systému a nezatěžovat poskytovatele falešnými nebo záměrně chybnými rezervacemi. V takovém případě Uživatel nemá právo požadovat poskytnutí hotelové služby. Totéž se týká také situace, ve které eSky zjistí informaci, že z e-mailové adresy, kterou uvedl Uživatel, byly v minulosti prováděny rezervace, které nebyly využity nebo kdy doplňující otázky eSky byly bez odpovědi. Aby Uživatel předcházel stornování rezervaci v případě podezření, že rezervace byla provedena a záměrně nebyla využitá, má možnost provést zaručenou rezervaci s uvedením čísla své platební karty. Zákazník může být požádán o zaslání skanu karty, osobního dokladu a vyplněného formuláře UCCCF pro potřeby verifikace správnosti platby.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Uživatel souhlasí s tím, že eSky předá poskytovatelům jeho osobní údaje a prohlašuje, že má souhlas k tomuto předání také od jiných osob, na jejíchž jméno provádí rezervaci. Údaje budou použity pro realizaci rezervačního procesu a nabízení Uživatelům možného poprodejního poradenství prostřednictvím internetové stránky eSky v rámci objednané služby.
  2. Možné pohledávky Uživatelů a nároky na odškodnění za škody musí být směřovány na přímé poskytovatele služeb. eSky je zodpovědné za správné provedení služeb zprostředkování.
  3. Rolí eSky a jiných firem, se kterými spolupracuje v oblasti poskytování databází o hotelových objektech dodavatelů, je vytvořit pro Uživatele přístup k bezprostředním nabídkám zveřejněným jednotlivými dodavateli.
  4. Informace o hotelech a standardu služeb.
   Mezinárodní klasifikace hotelů založená na sytému hvězdiček je nezávaznou informací o standardu daného hotelu. Informace o hotelech dostupná v Rezervačním systému eSky je založena na vlastním hodnocení daného hotel

Uzavírání pojistných smluv

Všeobecné podmínky – Uzavírání pojistných smluv

Vyhledávání a nákup cestovního pojištění

 1. Pojišťovací Společností je Colonnade Insurance S.A. registrovaná v Lucembursku pod číslem.: B 61605, se sídlem: rue Jean Piret 1, L-2350 Lucembursko, v Polsku působící jako Colonnade Insurance Société Anonyme, zapsána v rejstříku vedeném Okresním soudem hlavního města Varšava ve Varšavě, 12. divize Národního soudního rejstříku pod referenčním číslem (KRS) 0000678377, DIČ: 1070038451, se sídlem na ul. Marszałkowska 111, 00-102 Varšava, e-mail: info@colonnade.pl
 2. Pojišťovacím Agentem je We Care Insurance sp. z o.o. se sídlem v Katovicích (40-265), na ul. Murckowska 14A, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice - Wschód v Katovicích, 8. obchodní divize Národního soudního rejstříku pod referenčním číslem (KRS) 0000751962, DIČ 954-279-73-53, IČO: 381493361, se základným jměním splaceným v plné výši 5,000 PLN.
 3. Společnost eSky, vystupující jako pojistník, provádí veškeré věcné a právní úkony související s uzavřením nebo plněním smluv skupinového pojištění podle v této Smlouvě definovaných podmínek, včetně: informování uživatele o podmínkách skupinové pojistné smlouvy, poskytování potřebných dokumentů před uzavřením skupinového pojištění, uznání platnosti skupinového pojištění, koordinace aktivit v případě události, na kterou se vztahuje pojistná smlouva.
 4. Pojistník obeznámí Uživatele s veškerými potřebnými informacemi o rozsahu pojišťovacích služeb prostřednictvím rezervačního systému nebo call-centra.
 5. Pojistná smlouva je uzavřena v souladu s všeobecnými podmínkami skupinového pojištění a obsahem uvedeným v těchto podmínkách a v rezervačním systému nebo v souladu s podmínkami stanovenými prostřednictvím call-centra.
 6. Všechny dokumenty, které specifikují rozsah skupinové pojistné smlouvy mezi Uživatelem a Pojišťovnou, jsou zpřístupněny v rezervačním systému nebo prostřednictvím call-centra.
 7. Dokumentem potvrzujícím uzavření pojistné smlouvy je příslušný oficiální dokument v elektronické podobě, který Uživatel získá po dokončení rezervačního procesu v rezervačním systému nebo prostřednictvím call-centra.
 8. Dokument potvrzující uzavření pojistné smlouvy, všeobecné podmínky skupinového pojištění a veškeré další dokumenty, dostupné Uživateli v rezervačním systému nebo prostřednictvím call centra, které se týkají pojišťovacích služeb zakoupených prostřednictvím pojistníka, budou doručeny na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem.
 9. O stanovení ceny pojistné smlouvy Uživatel žádá vybráním jedné z možností v rezervačním systému nebo prostřednictvím call-centra a vyplněním všech potřebných údajů v osobním dotazníku.
 10. Uživatel uhradí stanovený poplatek za Dokument potvrzující uzavření pojistné smlouvy za předpokladu, že všechny osobní údaje, které v rezervačním systému uvedl, jsou pravdivé. Před uzavřením pojistné smlouvy je Uživatel povinen přečíst si a akceptovat tyto podmínky, všeobecné podmínky skupinového pojištění a veškeré další podmínky v dokumentech, které Uživateli budou poskytnuty v rezervačním systému nebo prostřednictvím call-centra.
 11. Na poskytnutou e-mailovou adresu Uživatel obdrží potvrzení s číslem rezervace, informací o celkové ceně a způsobu platby. Cena je uvedena v měně, vybrané v rezervačním systému nebo prostřednictvím call-centra.
 12. Forma platby za nákup Dokumentu potvrzujícího uzavření pojistné smlouvy může být vybrána z následujících možností jako součást služeb poskytovaných na webu pojistníka nebo v rámci call-centra, pokud je k dispozici v rezervačním systému:
  1. transakce s využitím platební karty nebo podobného platebního nástroje,
  2. online bankovní převody,
  3. převody peněžitých prostředků z platebního účtu,
  4. platby prostřednictvím lokální platební instituce, jejíž nabídka služeb byla zpřístupněna v rezervačním systému a za podmínek stanovených uvedenou platební institucí,
  5. jiná forma platby, charakteristická pro zemi, v níž se transakce uskutečňuje, podrobně popsaná v procesu rezervace uvedené služby.
 13. Platba platební kartou nebo podobným platebním nástrojem představuje bezpečný převod finančních prostředků následujícím způsobem:
  1. Uživatel rezervačního systému provede nákup s využitím platebních karet VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express nebo pomocí jiného platebního nástroje, použití kterého je v souladu s podmínkami uvedenými v rezervačním systému nebo dohodnutými prostřednictvím call-centra.
  2. Pokud si Uživatel jako způsob platby zvolí platební kartu, je povinen v rezervačním systému vyplnit příslušná pole osobního dotazníku, týkající se informací o platební kartě.
  3. Po provedení rezervace je platební karta automaticky autorizována prostřednictvím rezervačního a telefonního systému. Z karty (respektive z příslušného účtu) se následně odečte suma ve výši ceny zakoupené služby.

Pronájem auta

Všeobecné podmínky – Pronájem auta

 1. eSky poskytuje služby pronájmu reklamní plochy pro rentalcars.com, která je značkou patřící skupině TravelJigsaw Limited, společnosti registrované v Anglii a Walesu (registrační číslo: 05179829) na adrese 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, která v procesu rezervace rentalcars.com plní funkci zprostředkovatele, a která poskytuje služby podle podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách tohoto subjektu www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Podrobné podmínky týkající se jednotlivých vozidel jsou určeny vzhledem k těmto vozidlům a jsou definovány subjekty, které tyto služby poskytují. eSky může informovat o možnostech zakoupení doplňkových služeb během telefonické obsluhy rezervace.

Transportní služby

Všeobecné podmínky – Transportní služby

 1. eSky poskytuje služby pronájmu reklamní plochy pro Rideways, která je značkou patřící skupině TravelJigsaw Limited, společnosti registrované v Anglii a Walesu (registrační číslo: 05179829) na adrese 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, která v procesu rezervace rentalcars.com plní funkci zprostředkovatele, a která poskytuje služby podle podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách tohoto subjektu https://www.rideways.com/information/terms. Podrobné podmínky týkající se jednotlivých transportů jsou uvedeny přímo u nich a jsou definovány subjekty, které tyto služby poskytují (Poskytovatel transportu). eSky může informovat o možnostech zakoupení doplňkových služeb během telefonické obsluhy rezervace.

Sledování zavazadel

Obchodní podmínky - sledování zavazadel

 1. Společnost eSky pronajímá reklamní plochy společnosti BLUE RIBBON BAGS, LLC, společnosti podle zákonů státu Delaware, se sídlem v USA, 119 West 40th Street, New York, NY 10018i, která poskytuje služby podle pravidel uvedených v obchodních podmínkách služeb tohoto subjektu https://www.blueribbonbags.com/ServiceAgreement. Společnost eSky může ve spolupráci s BRB během telefonické obsluhy rezervace nebo jiných služeb informovat o možnosti zakoupení doplňkové služby sledování zavazadel.