Všeobecné podmínky

 1. OBECNÉ INFORMACE

  1. Tyto Všeobecné podmínky upravují pravidla využívání třetími osobami Rezervačního systému služeb, které jsou nabízeny v rámci portálu www.esky.cz a v rámci Zákaznického telefonického centra, a poskytování Uživatelům obsahu podle jejich polohy určené geolokalizací.
  2. Operátorem systému je eSky.pl a.s. se sídlem v Radomi, na adrese: Plac Jagielloński 8, registrovaná u Krajského soudu hlavního města Varšavy u XIV Hospodářského oddělení Státního rejstříku podnikatelů pod číslem: KRS 0000383663, DIČ 948-19-87-199, REGON 670140736, se základním kapitálem 990 405,10  PLN vyplaceným v plné výši, která poskytuje Uživateli rezervační a informační služby, dále nazývána eSky.pl.
  3. Podmínkou pro využívání Rezervačního sytému a Zákaznického telefonického centra, na které jsou čísla uvedena na portálu www.esky.cz, je souhlas se všemi níže uvedenými pravidly Všeobecných podmínek. Souhlas je prohlášením vůle a vytváří právní povinnost mezi Uživatelem a eSky.pl.
  4. Uživatel má právo bezplatně kopírovat, zobrazovat a ukládat obsah těchto Všeobecných podmínek, bez možnosti jejich komerčního využití.
 2. DEFINICE

  Níže uvedené pojmy označují:

  1. Rezervační systém dostupný prostřednictvím portálu www.esky.cz a Zákaznického telefonického centra – program umožňující Uživateli vyhledat a objednat služby třetích subjektů definovaných ve Všeobecných podmínkách.
  2. Uživatel – osoba využívající Rezervační systém nebo Zákaznické telefonické centrum. Uživatel může být rovněž označován jako Klient, Zákazník, Odběratel, Cestující.
  3. Aerolinie „Low Cost” neboli Nízkonákladové letecké společnosti – aerolinie, o kterých je zmínka ve Všeobecných podmínkách a na které se NEVZTAHUJÍ obecné podmínky IATA. Jednotlivé letecké společnosti podléhají pouze svým všeobecným podmínkám. Vlastní podmínky pro poskytované služby platí rovněž v případě organizátorů turistických akcí a charterových letů. O těchto podmínkách je Uživatel informován a je povinen se s těmito podmínkami seznámit před provedením rezervace.
  4. Instrument elektronického platebního styku – každý instrument platebního styku, včetně těch s dostupem k peněžním prostředkům na dálku, umožňující jeho majiteli provádět transakce při použití elektronických nosičů informací nebo elektronickou identifikaci nutnou pro provedení transakcí, zejména pak elektronické platby a platební karty.
  5. Platební karta – karta identifikující jejího vydavatele i oprávněného majitele, která opravňuje k provedení platby a, v případě karty vydané bankou nebo institucí mající právo na udělení půjčky, také k provedení platby s využitím půjčky podle zákona ze dne 29. srpna 1997 (art. 4 ust. 1 pkt 4 – Bankovní právo (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567 s pozdějšími novelami).
  6. Kombinované lety:
   1. V rámci služeb poskytovaných v Rezervačním systému, mohou Uživatelé provádět rezervace Kombinovaných letů. Kombinovaný let je složen z alespoň dvou leteckých spojení poskytovaných jedním nebo více dopravci, kdy je každý let považován za samostatnou službu a dopravci spolu nespolupracují v oblasti tohoto Kombinovaného letu.
   2. Nákup letenek na Kombinovaný let znamená nákup více než jedné letenky na několik letů s přestupem nebo přestupy, na které si Uživatel kupuje samostatné letenky u jednoho nebo více dopravců.
   3. Vzhledem k tomu, že koupě Uživatelem samostatných letenek na každý let v rámci Kombinovaného letu a skutečnosti, že mezi jednotlivými leteckými spojeními mohou být krátké časové úseky na přestup a s tím spojené riziko odvolání, opoždění nebo změny hodiny letu, což může vést k tomu, že Uživatel nebude moci využít následující let nebo lety – eSky.cz doporučuje prověřit možnosti náhradních spojení.
   4. Dostupnost Kombinovaných letů na jednotlivé kombinace závisí na dostupnosti letenek na letecká spojení u jednotlivých Dopravců a na kritériích, které samostatně zadal Uživatel v Rezervačním systému.
 3. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Každý Uživatel je povinen od chvíle, kdy zahájí činnost směřující k používání Rezervačního systému, dodržovat tyto Všeobecné podmínky.
  2. Rezervace a nákup jednotlivých produktů nabízených třetími subjekty a dostupných v Rezervačním systému je oddělenou transakcí a podléhá podmínkám určeným těmito subjekty. Nákup každého výrobku podléhá zvláštním podmínkám uvedeným ve Všeobecných podmínkách.
 4. ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE ZA VYUŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

  1. Uživatel potvrzuje, že má neomezenou způsobilost k právním úkonům a může provádět právně závazné úkony.
  2. Uživatel potvrzuje, že bude využívat Rezervační systém pro účely zjišťování informací o rezervaci, nákupu letenek a provedení rezervace a nákupu dostupných služeb popsaných v těchto Všeobecných podmínkách a jiných dostupných služeb na portálu pouze způsobem shodným se závaznými právními předpisy a nebude se dopouštět žádných nezákonných činností.
  3. Uživateli je zakázáno zadávat požadavky na rezervace s použitím falešného nebo cizího příjmení a provádění platby za rezervované letenky nebo jiné služby falešnou nebo cizí platební kartou bez souhlasu majitele platební karty. Takové chování bude okamžitě nahlášeno příslušným orgánům činným v trestném řízení.
 5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. eSky.pl prohlašuje, že využívání Rezervačního systému probíhá pouze na náklady a riziko Uživatele. Neposkytuje rovněž žádnou záruku, že využívání Rezervačního systému bude probíhat bez chyb, poruch, přerušení nebo bez výpadků spojení se Systémem. Nezaručuje ani, že výsledek hledání na internetu bude odpovídat očekávání Uživatele v oblasti odborného obsahu, přesnosti nebo užitečnosti získaných informací. eSky.pl dále neručí za to, že po obdržení výsledku vyhledávání se neobjeví v Systému nebo jiných systémech vyhledávání letenek nebo rezervací jiné nabídky, než ty, které Systém vyhledal dříve. Taková záruka neplatí ani zpětně. Získání výsledku vyhledávání, pokud nebude následně ihned potvrzeno provedením Rezervace ve správně fungujícím Rezervačním systému, nevytváří na straně Zákazníka důvod k žádným pohledávkám založeným na uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej letenek a jiných služeb.
  2. Obdržení výsledku vyhledávání, pokud nebude následně ihned potvrzeno provedením Rezervace ve správně fungujícím Rezervačním systému, nevytváří na straně Zákazníka důvod k žádným pohledávkám založeným na uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej letenek a jiných služeb za uvedenou cenu u subjektů poskytujících služby objednané v Rezervačním systému.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. eSky.pl jako administrátor osobních údajů zcela respektuje právo na soukromí a ochranu osobních údajů Uživatelů a tímto prohlašuje, že neposkytuje informace o Uživatelích třetí straně s výjimkou situace, kdy je to nezbytné pro správnou realizaci transakcí prováděných Uživateli prostřednictvím využití nabídky v Rezervačním systému.
  2. V případě využívání Rezervačního systému nabízeného na stránce www.esky.cz Uživatelé budou požádáni o uvedení některých osobních údajů, které jsou nezbytné pro správné provedení rezervace a vystavení letenky nebo jiného dokladu spojeného s obsluhou cestování. V souvislosti s charakterem služby jakou je požadavek na rezervaci a vystavení letenky nebo jiné turistické služby je informace obsahující jméno, příjmení, pohlaví a v případě dětí, mládeže a seniorů, věk, předána bezprostředně do rezervačního systému letecké společnosti obsluhující Uživatelem vybrané letecké spojení nebo do příslušných hotelů nebo jiným poskytovatelům služeb dostupných na portálu – pouze však v přídě rezervace těchto služeb. Pokud Uživatel používá Systém, vyjadřuje tím svůj souhlas se zpracováním a předáváním jeho osobních údajů dalším subjektům pro potřeby realizace těchto služeb. Uvedení údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro využívání služeb – rozsah údajů nutných pro provedení každé služby je viditelným způsobem definován během rezervačního procesu. Uživatel má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a má právo je měnit.
  3. Pokud Uživatel zadává požadavek na rezervaci, kupuje letenku nebo provádí rezervaci jiných služeb dostupných na portálu, předává informace o sobě a jiných osobách s jejich souhlasem. Informace tvořící databázi eSky.pl slouží pouze pro účely portálu a jsou využívány pouze k provádění analýzy objednávek a potřeb ze strany Zákazníků, tzn. pro účely realizace objednané služby.
  4. Pokud Uživatel souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami, zároveň potvrzuje správnost uvedených osobních údajů podle článku 23 O ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 s pozdějšími novelami).
 7. PROVÁDĚNÍ REZERVACE LETENKY, NÁKUP LETENKY, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ LETENKY

  1. eSky.pl v případě leteckých společností akreditovaných v IATA (International Air Transport Association) prostřednictvím poskytování Uživatelům nabídky těchto společností působí jako agent těchto leteckých společností – subjekty poskytujícími letecké služby Uživateli a subjekty, které ponesou zodpovědnost za případné neprovedení nebo nesprávné provedení dopravy, jsou konkrétní letecké společnosti ve jménu kterých a ve věci kterých působí eSky.pl a jejichž název je uveden během rezervačního procesu a na letence doručené Uživateli.
  2. V případě nízkonákladových leteckých společností (tzv. Low Cost) eSky.pl působí jako zprostředkovatel, který v těchto leteckých společnostech provádí konkrétní činnosti spojené s realizací a doručením objednané letenky u těchto společností jménem Uživatele a přesně podle pokynů, které předal prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra. Realizace služby jakož i provádění reklamačních procedur podléhá všeobecným podmínkám těchto dopravců, kteří jsou uvedeni během rezervačního procesu.
  3. V případě charterových letů objednaných turistickým organizátorem působí eSky.pl jako agent a dává k dispozici podmínky určené subjektem, který let organizuje. Veškerou zodpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení služby charterového letu nese jeho organizátor.
  4. Stranami smlouvy o přepravě je vždy konkrétně určený a v nabídce uvedený poskytovatel služeb letecké dopravy, které jsou předmětem smlouvy, a Uživatel. Uzavírání výše zmiňovaných smluv prostřednictvím portálu eSky.pl je uskutečňováno na základě všeobecných smluvních podmínek jednotlivých poskytovatelů služeb, se kterými smlouvu uzavírá Uživatel, a leteckých tarifů těchto dopravců.
  5. Uživatel provádí požadavek na rezervaci tak, že si vybere jednu Systémem nabízenou možnost leteckého spojení a vyplní osobní dotazník všemi nezbytnými údaji.
  6. Potvrzení dotazu a změna ceny:
   1. Uživatel obdrží na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení dotazu obsahující kromě čísla rezervace, informaci o vybraném spoji, celkové částce letenky a způsobu platby. Cena letenky je uvedená v Českých korunách (CZK) nebo jiné měně, která byla zvolena ve formuláři dotazu. Cenu letenky tvoří následující položky: tarif netto, letištní poplatky a nevratný transakční poplatek za vystavení letenky. Vzhledem k nezávaznému charakteru provedené rezervace není cena letenky zaručena až do okamžiku obdržení platby na účet eSky.pl, poté bude služba zakoupena pro Zákazníka u Dopravce za cenu dostupnou v Rezervačním systému po obdržení platby převodem nebo platby v hotovosti nebo v okamžiku vystavení letenky v případě plateb instrumentem elektronického platebního styku.
   2. Uživatel je před provedením platby povinen zkontrolovat správnost údajů obsažených v přeposlaném potvrzení a informací o termínu uhrazení rezervace s cílem koupit letenku za cenu uvedenou během vyhledávání na Portálu.
  7. Koupě letenky:
   1. Uživatel může provést koupi letenky pod podmínkou, že zavede do Rezervačního systému pravdivé osobní údaje. Před provedením koupě letenky je povinností uživatele seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami a přistoupit na ně a také souhlasit a seznámit se s podmínkami tarifu letu, který si Uživatel vybral. Za činnosti spojené s vystavením letenky eSky.pl účtuje nevratný transakční poplatek ve výší dané pro vybraný let.
   2. Pochopení podmínek týkajících se daného tarifu pomůže Uživateli provést výběr cenově nejvýhodnějšího leteckého spojení a také dovolí minimalizovat náklady na možné storno letenky.
   3. Jestliže se cena výrazně liší od očekávané hodnoty letenky, může to být zapříčiněno nedostatkem míst v nejlevnější ekonomické cestovní třídě. Prosíme o prověření dat odletu a návratu v nejbližších volných termínech.
   4. Po obdržení hlášení o rezervaci eSky.pl může kontaktovat Uživatele s cílem verifikace údajů Uživatele a potvrzení nabídky. V případě, že se nebude možné s Uživatelem spojit, eSky.pl provede rezervaci podle hlášení v případě uhrazení Uživatelem částky odpovídající alespoň ceně letenky s dodatečnými službami objednanými Uživatelem a transakčního poplatku.
   5. Jestliže Vaše cesta vyžaduje doplňkové služby (např. speciální jídlo, započítání bodů v programu frequent flyer, přepravu zvířete, nadváhu zavazadla, speciální příruční zavazadlo, dítě bez doprovodu, doplňkovou asistenci pro cestujícího, pomoc pro cestujícího s handicapem, kočárek pro dítě atd.) prosíme o telefonický kontakt nebo kontakt prostřednictvím e-mailu. Žádosti cestujících řeší jednotlivé letecké společnosti podle svých možností.
   6. eSky.pl si vyhrazuje právo zamítnout vystavit letenku v případě, že použitý tarif (vybraný Uživatelem) se neshoduje s jeho určením podle podmínek prodeje v rámci dané nabídky nebo existují oprávněná omezení ve smlouvách mezi leteckými společnostmi, na které eSky.pl nemá vliv. Neshoda tarifu s jejím určením znamená především, ale ne ve všech případech, nepravdivé prohlášení Uživatele týkající se slev např. věku cestujícího, majících vliv na celkovou cenu letenky nebo porušení jiných pravidel tarifů přesně popsaných Dopravcem, na které eSky.pl nemá vliv, ale o kterých je Uživatel informován během procesu rezervace a s kterými má povinnost se seznámit.
  8. Způsoby platby:
   1. Přijímaný jsou tři způsoby platby za letenky objednané na stránce www.esky.cz:
    • platba instrumentem elektronického platebního styku,
   2. Uživatelé si zvolí preferovaný způsob platby v osobním dotazníku v Rezervačním systému.
   3.  Platba za letenky nízkonákladových leteckých společností (Low Cost) jsou prováděny pouze instrumentem elektronického platebního styku během online nákupu nebo bankovním převodem v případě objednání této služby ve formuláři rezervace nebo prostřednictvím infolinky, přičemž platba musí být provedena okamžitě vzhledem ke skutečnosti, že existuje možnost, že daná letecká společnost změní cenu letenek.
   4. Platba instrumentem elektronického platebního styku:
    • Uživatel Rezervačního systému pro online rezervace letenek provádí platbu s použitím platební karty VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express nebo jiným platebním instrumentem uvedeným v zákoně o platebních službách (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 s pozdějšími novelami).
    • Transakce nákupu s využitím instrumentů elektronického platebního styku je bezpečnou transakcí.
    • Pokud si Uživatel vybere jako způsob platby „platební kartou”, je povinen v osobním dotazníku Rezervačního systému doplnit pole týkající se platební karty, kterou používá (např. druh karty, číslo karty a datum platnosti). Po nahlášení rezervace je platební karta automaticky autorizována Rezervačním systémem prostřednictvím systému order by phone eSky.pl a je z ní odečtena částka za zakoupené letenky. Pozor! Pokud uvedeme nesprávné údaje o platební kartě (např. nesprávné číslo karty nebo datum platnosti) bude požadavek rezervace Rezervačním systémem automaticky zamítnut.
    • Odečtení částky z platební karty probíhá ve dvou transakcích, částku za letenku netto s letištními poplatky účtuje letecká společnost, částku za transakční poplatek účtuje eSky.pl. eSky.pl si vyhrazuje právo odečíst částku v jedné transakci.
  9. eSky.pl vystavuje Uživateli letenky v elektronické formě, které jsou mu odeslány na e-mailovou adresu, kterou uvedl v osobním dotazníku v Rezervačním systému nebo během nákupu prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
  10. Storno rezervace zaviněné dopravcem
   1. eSky.pl nenese zodpovědnost za změny a storna provedené leteckými společnostmi v rezervacích Uživatelů Rezervačního systému bez jeho účasti. Informace o možných změnách v rezervacích Uživatelů budou zasílány zaměstnancem eSky.pl na e-mailovou adresu uvedenou v osobním dotazníku nebo předávány telefonicky na uvedené kontaktní číslo.
   2. Všechny nároky vyplývající ze storna nebo změny, včetně zpoždění letu letecké společnosti, Uživatel musí směřovat k dané letecké společnosti. Letecké společnosti nesou zodpovědnost na základě Montrealské a Varšavské úmluvy.
  11. Vrácení letenky:
   1. Uživatel má právo provést vrácení letenky zakoupení na stránce www.esky.cz pod podmínkou, že toto vrácení proběhne před dnem označeným jako datum odletu, pokud to umožňuje vybraný tarif letenky, jehož podmínky jsou definovány přímo leteckými společnostmi ve svých všeobecných podmínkách, se kterými má Uživatel povinnost se seznámit před provedením nákupu letenky. Vrácení letenky je spojeno se storno poplatkem, storno poplatek je rovněž určován jednotlivými leteckými společnostmi. V případě, že nedojde ke shodě ve věci vrácení letenky mezi osobami, na které jsou letenky vystaveny, o vrácení letenky rozhodne ten, který provedl platbu za letenky, ledaže při objednávce letu byly výrazně uvedeny osoby platící za jednotlivé letenky v rámci jedné rezervace. Transakční poplatek je nevratný, protože se týká služby, která již byla poskytnuta.
   2. Některé akční tarify neumožňují provádění jakýchkoli změn letenky a vrácení letenky před zahájením cesty (pokud se rozhodneme neletět, ztrácíme celou částku za letenku).
   3. Pokud Uživatel vrací elektronickou letenku, musí telefonicky kontaktovat Zákaznické telefonické centrum pro provedení vrácení letenky.
   4. Podle použitého způsobu platby je částka, která náleží Uživateli za vrácenou letenku, přeposílána bezprostředně na bankovní účet Uživatele nebo na bankovní účet, na který má Uživatel vedenou platební kartu v termínu do 7 dnů od data, kdy eSky.pl obdrží částku od letecké společnosti. Jako termín provedení vrácení částky se považuje datum zaúčtování částky na bankovním účtu eSky.pl.
  12. Doplňkové služby nabízené v rámci transakčního procesu.
   1. Uživatelé mohou v rámci služeb, které jsou k dispozici v rezervačním systému, a prostřednictvím centra telefonické obsluhy provádět rezervaci doplňkových služeb, které jsou zpoplatněny v rámci transakčního procesu.
   2. Balíček služeb eSky nazývaný také Asistent eSky je paušální transakční poplatek za jednu nebo více modifikací letenky prováděných Telefonickým zákaznickým centrem, který zahrnuje: pomoc při zavádění změn letenky, pomoc při procesu vracení letenky, objednávku nadstandardního zavazadla nebo převozu zvířat, objednávku speciálního jídla nebo asistenta pro dítě. Podmínky provádění změn a vracení, které jsou uvedeny v čl. I odst. 12. a 13. všeobecných podmínek, jsou dále platné. Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností v případě, že za služby uvedené v Tabulce transakční poplatků, která se nachází v těchto podmínkách, jsou uvedeny další příplatky a Uživatel uhradil službu Asistenta eSky, platí transakční poplatek pouze za jiné služby než ty, které byly uvedeny v rámci paušálního transakčního poplatku za Asistenta eSky. Pokud Uživatel uhradí službu Asistenta eSky, není povinen hradit transakční poplatek, který účtuje eSky. Výše transakčního poplatku je uvedena v Tabulce transakčních poplatků za doplňkové služby k zakoupené letence. V situaci, kdy letecká společnost podle podmínek daného tarifu účtuje poplatek za změnu/vrácení/speciální služby, je Uživatel povinen zaplatit za službu podle ceníku letecké společnosti. eSky dále informuje, že realizace doplňkové služby nebo zavádění změn v zakoupené letence vyžaduje pro svou platnost konečné potvrzení ze strany letecké společnosti. V případě, že letecká společnost toto nepotvrdí, danou službu nebo změnu nebude možné realizovat.
   3. Online odbavení umožňuje odbavení v systému leteckých linek jen na základě zakoupené letenky, která takovou možnost v transakčním systému umožňuje. Palubní lístek bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou během rezervace nejpozději do 8 hodin před odletem letadla. Některé letecké linky mohou za účelem odbavení požadovat od uživatele uvedení dodatečných informací, které v rezervaci nejsou k dispozici (např. číslo cestovního pasu). Uživatel je povinen uvést své aktuální kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby bylo možné jej kontaktovat, zejména v době přímo před odletem. Pokud uživatel neuvede své kontaktní údaje, uvede neaktuální nebo neúplné údaje, nebude odebírat telefonické hovory od eSky nebo uvede chybné údaje, které jsou nezbytné k odbavení, může tím znemožnit online odbavení, vystavit se povinnosti zaplatit poplatek letecké společnosti nebo znemožnit svůj odlet. Uživatel musí s maximální pečlivostí uvést své úplné údaje a umožnit kontakt se svojí osobou, aby společnost eSky mohla zpracovat požadované informace pro leteckou společnost.
   4. Bezpečná letenka – v případě, že dojde k situaci, kdy bude let opožděn nebo odvolán, eSky v rámci analýzy údajů týkajících se letu Uživatele předá Uživateli informace o spolupracujícím subjektu pro získání vhodného odškodnění. Zároveň podle Nařízení (EHS) č. 261/2004 Evropského parlamentu a Evropské rady, eSky informuje, že Uživatel má právo uplatňovat nároky a podávat žádosti přímo k letecké společnosti, která poskytovala přepravní službu, s cílem v odpovídajících případech získat plnou rekompenzaci, na kterou má cestující právo.
  13. Změny rezervace
   1. Změnu rezervace třeba nahlásit prostřednictvím infolinky nebo kontaktního formuláře, který je k dispozici na webové stránce: Je-li do odletu méně než 48 hodin, nezbytný je kontakt prostřednictvím infolinky.
   2. Cena za provedení změny závisí od základních sazeb letecké společnosti, která daný let obsluhuje. Do celkové ceny za změnu rezervace započítáváme:
    • základní poplatek za změnu/doplňkovou službu (skládá se z poplatku za změnu letenky podle platebního pořádku a tabulky poplatků dané letecké společnosti a z nevratného transakčního poplatku za uskutečnění změny/objednání doplňkové služby),
    • rozdíl mezi cenami letenek (rozdíl mezi původní cenou letenky a aktuální cenou v okamžiku provádění změn),
    • rozdíl v daních a letištních poplatcích – (případný rozdíl mezi původní výší daní a poplatků a jejich aktuální výškou v momentě provádění změny).
   3. Zákazník může zaplatit platební kartou, bankovním převodem nebo tradičním vkladem na účet eSky.pl v bance. Platba platební kartou se realizuje prostřednictvím infolinky eSky.pl. V případě bankovního převodu zákazník obdrží mail s potvrzením změny, který by měl obsahovat podrobné informace o rezervaci (číslo rezervace, údaje cestujících, podrobné informace o letu a o dodatečně objednaných službách), údaje o platbě a částku, kterou je třeba za uskutečnění změn uhradit.
    Tabulka transakčních poplatků za doplňkové služby ke změnám v zakoupených letenkách (v CZK):
    Změna sazba za osobu
    měna letenky (datum, trasa, směr) 250
    Změna údajů cestujícího 250
    Přidání registrovaného zavazadla 200
    Přiřazení konkrétního místa 200
    Speciální zavazadlo (sportovní nářadí, hudební nástroj, svatební šaty) 200
    Přeprava zvířat 200
    Přednostní nástup na palubu letadla 200
    Pomoc s dítětem 200
    Speciální jídlo 200
    pJiné doplňkové služby 200
    Odbavení na letišti 200
  14. Akční tarify – omezení odpovědnosti:

   Některé akční tarify dostupné v Rezervačním systému mají přesně určené podmínky rezervace a vystavení letenek. Týká se to především tarifů, které musí být rezervovány a zakoupeny s alespoň 3,7 nebo 14 denním předstihem. Nedodržení této podmínky může ovlivnit cenu letenky. eSky.pl si vyhrazuje právo na storno rezervace Uživatele, provedené přesně 3,7 nebo 14 dnů před odletem v souvislosti s tím, že Uživatel překročil limit nákupu definovaný v podmínkách tarifu Dopravce na základě podmínek, které Dopravce určil. Letecká společnost může požádat o dřívější vystavení letenek. V tomto případě od nás zákazníci obdrží informaci na e-mail o požadovaném termínu platby.

   VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY U JEDNOTLIVÝCH AEROLINIÍ IATA A „LOW COST”

 8. VYSTAVENÍ FAKTUR A ZPŮSOB JEJICH DORUČENÍ

  1. Na služby zakoupené u eSky.pl prostřednictvím internetové stránky www.esky.cz nebo Zákaznického telefonického centra bude Zákazníkovi vystavena elektronická faktura. Provedením koupě a souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami Zákazník vyjadřuje svůj souhlas na obdržení elektronických faktur podle zákona ze dne 11. března 2004 (art. 106 ust. 1 O dani za zboží a služby) (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 s pozdějšími novelami).
  2. Elektronické faktury za služby budou doručeny na e-mailovou adresu uvedenou v osobním dotazníku Rezervačního systému nebo během objednávky v Zákaznickém telefonickém centru.
  3. V případě provedení rezervace služeb pro více než jednoho Uživatele, v případě neuvedení údajů o kupujícím, na jehož jméno má být faktura vystavena, bude vystavena na základě údajů prvního Uživatele na seznamu rezervace pro více osob a bude mu odeslána na jeho e-mailovou adresu uvedenou během procesu rezervace.
 9. REKLAMACE

  1. Reklamaci provedených rezervací a nákupu letenek a jiných turistických služeb můžete podávat písemnou formou v kanceláři eSky.pl, adresa: 26-600 Radom, ul. Plac Jagielloński 8 nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: reklamace@esky.cz. O přijeté reklamaci a jejím výsledu eSky.pl bude informovat Zákazníka v termínu do 21 dnů od jejího obdržení nebo termínu určeném organizátorem turistických služeb nebo jiného poskytovatele služeb.
  2. eSky.pl prohlašuje, že v případě, že podaná reklamace se týká služeb poskytovaných jinými subjekty, bude o této skutečnosti Uživatele informovat a zároveň ho bude informovat o možnosti podat reklamaci k tomuto subjektu nebo eSky.pl samo podá takovou reklamaci, pokud ho Zákazník zplnomocní a pokud byly v obsahu reklamace podané k eSky.pl uvedeny informace, které umožní takovou reklamaci k subjektu poskytujícímu služby podat.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. eSky.pl si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny v obsahu Všeobecných podmínek – při dodržení principu, že pro Zákazníka platí Všeobecné podmínky, se kterými souhlasil během rezervace a umožní Zákazníkům přístup k archivním verzím Všeobecných podmínek. Každý Zákazník je povinen seznámit se s obsahem Všeobecných podmínek před provedením rezervace a je pokaždé vázán ustanoveními Všeobecných podmínek v okamžiku provádění rezervace, nákupu letenek a jiných turistických služeb.
  2. Ve věcech, na které se nevztahují ustanovení těchto Všeobecných podmínek, platí předpisy Občanského zákoníku ze dne 30. května 2014 O právech zákazníka. Služby, které eSky.pl S.A poskytuje, jsou založeny na provádění faktických činností spojených s objednanými službami Uživatelů u jiných subjektů a vzhledem k tomu jsou ukončeny v okamžiku jejich potvrzení – vrácení nebo reklamace je možná pouze  případě, kdy subjekt poskytující danou službu takovýto postup umožňuje.
  3. eSky.pl nenese odpovědnost za škody vzniklé na straně Zákazníka vzniklé skutečností, že cesta neproběhla z důvodu stávky v letecké společnosti, zaměstnanců letišť, železnic, stejně jako za škody vzniklé stávkami zaměstnanců hotelových služeb, jiných služeb uvedených ve Všeobecných podmínkách nebo škody, které byly zapříčiněny mimořádnými okolnostmi, protože funguje pouze jako poskytovatel rezervačního systému, a není poskytovatelem služeb a nedoporučuje výběr z nabídky žádného ze subjektů.

Rezervace hotelů

Všeobecné podmínky – Rezervace hotelů

 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

  1. eSky není stranou smluv o poskytnutí hotelových služeb ani jiných smluv, které v souvislosti s nimi vznikají a které jsou uzavírány prostřednictvím Rezervačního systému, protože stranou je vždy konkrétně uvedený a v nabídce označený poskytovatel služby, která je předmětem smlouvy. Smlouvy uzavírané prostřednictvím portálu eSky, o kterých je zmínka výše, jsou uzavírány a realizovány na základě všeobecných podmínek smluv jednotlivých poskytovatelů služeb. Veškeré údaje obsažené v nabídce zobrazené na Portálu jsou založeny na údajích, které byly předány bezprostředně poskytovateli hotelových služeb. Podmínky rezervace hotelových služeb poskytovaných firmou EXPEDIA jsou poskytovány podle podmínek uvedených v objednávce a podle všeobecných podmínek – http://developer.ean.com/terms/cs/
  2. V těchto podmínkách použité formulace označují:
   1. Poskytovatel – poskytovatel hotelových služeb nebo služeb s nimi spojených, eSky nabízí Uživateli prostřednictvím internetové stránky www. esky.cz a jiných stránek patřících subjektům spolupracujícím s eSky své služby podrobně popsané v jednotlivých nabídkách,
   2. Hotelové nebo ubytovací služby – krátkodobé, obecně dostupné pronajímání domů, bytů, pokojů, míst k noclehu a také míst na postavení stanů nebo přívěsů a poskytování, v rámci daného objektu, dalších služeb spojených s těmito službami,
   3. Služby v balíčku – individuální služby, které si Uživatel samostatně nakonfiguroval během procesu rezervace. Jedná se o řešení, které je balíčkem pro cestování, jehož součástí je několik jednotlivých služeb v rozsahu využití přepravní služby (letecká doprava) a rezervace hotelu, případně dále s dalšími dodatečnými službami, které jsou dostupné na portálu www.esky.cz.
  3. Předmět Podmínek
   Tyto Podmínky upravují principy sdílení na internetové stránce www.esky.cz hotelových služeb nabízených třetími stranami Uživatelům, kteří chtějí vytvořit určitou rezervaci.
  4. eSky zajišťuje pro Uživatele:
   1. bezprostřední přístup k hotelovým službám, které nabízejí poskytovatelé těchto služeb v objektech, které se nacházejí v České republice i v zahraničí,
   2. možnost využít výrobky v balíčku, které libovolně a individuálně nakonfigurují Uživatelé.
  5. V případě, že z právních předpisů vyplyne taková povinnost, eSky se zavazuje k placení DPH za poskytované služby. eSky je navíc povinno zaručit, včetně finanční stránky, dostupnost jednotlivých prvků výrobků v balíčku na své internetové stránce.
 2. MOŽNÉ VARIANTY REZERVACE HOTELOVÝCH SLUŽEB

  1. Podle nabídky jednotlivých poskytovatelů služeb, jsou podmínky rezervace a hrazení platby za hotelové služby rozděleny na následující skupiny:
   1. provedení rezervace hotelové služby prostřednictvím Rezervačního Systému, kdy Uživatel zároveň hradí platbu ve lhůtě podle podmínek objektu bezprostředně na účet poskytovatele objektu – není zde platba pro eSky,
   2. provedení rezervace hotelové služby prostřednictvím Rezervačního Systému, kdy Uživatel zároveň hradí platbu ve lhůtě podle podmínek objektu na účet eSky.
  2. Podle možnosti ověření správnosti uvedených údajů a zabezpečení platby za provedenou rezervaci, jsou služby rozděleny na následující skupiny:
   1. nezaručená rezervace, která nebyla uhrazena Uživatelem,
   2. zaručená rezervace, která byla uhrazena Uživatelem nebo došlo k ověření údajů Uživatele podle podmínek definovaných v těchto Všeobecných podmínkách.
 3. ZADÁVÁNÍ POPTÁVEK A REZERVACE HOTELOVÝCH SLUŽEB

  1. Poptávka rezervace:
   Uživatel provádí poptávku na rezervaci hotelové služby, když vybírá jednu z dostupných možností – elektronický Rezervační systém dostupný na esky.cz nebo na jiných stránkách patřících subjektům spolupracujícím s eSky, telefonní kontakt pod určeným číslem Telefonického zákaznického centra a cestou vyplnění osobního dotazníku všemi nezbytnými informacemi.
  2. Potvrzení poptávky a ceny:
   1. Uživatel obdrží na adresu elektronické pošty, kterou uvedl, potvrzení poptávky, které obsahuje kromě čísla rezervace také informace o hotelové službě, celkové ceně služby a vybrané, způsobu platby.
   2. To, že Uživatel vytvořil a má rezervaci, ho zavazuje k využití hotelové služby.
   3. Cena hotelové služby je uváděna v Kč nebo jiné měně označené ve formuláři poptávky. Cenu služby tvoří: tarif netto, příplatky, úklid po využití služby a jiné poplatky uvedené v rezervaci.
   4. V případě, kdy rezervovaná služba podle svých podmínek rezervace vyžaduje od Uživatele platbu na účet eSky, není cena služby uvedená v potvrzení rezervace zaručena až do okamžiku, kdy eSky obdrží platbu, vzhledem k podmínkám daným Poskytovateli hotelových služeb.
   5. Uživatel před provedením platby je povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v zaslaném potvrzení.
  3. Provedení objednávky hotelové služby:
   1. Uživatel může provést objednávku pod podmínkou, že do Rezervačního systému zavede pravdivé osobní údaje. Před provedením objednávky je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami a souhlasit s nimi a také seznámit se s rezervačními podmínkami objektu, který nabízí služby, které si Uživatel vybral.
   2. Pochopení podmínek rezervace pomůže Uživateli provést výběr cenově nejatraktivnější služby a také umožní minimalizovat náklady případného storna objednávky.
   3. Po obdržení informace o rezervaci eSky může kontaktovat Uživatele pro potvrzení nabídky. V případě, že se nelze s Uživatelem spojit, eSky není zodpovědné za zdařilé přijetí rezervace poskytovatelem podle obsahu nabídky, jinak je tomu v případě zaručené rezervace podle bodu V odstavec 2b těchto Všeobecných podmínek.
   4. Každou rezervaci/nabídku eSky předává jménem Uživatele danému poskytovateli jako prohlášení o objednávce.
   5. Hotel má právo stornovat rezervaci v případě, že se zákazník nepřihlásí ve dne zahájení služby v objektu nabízejícím službu. Čas a podmínky storna jsou uvedeny v detailních podmínkách rezervace objektu nabízejícího danou službu.
  4. Potvrzení rezervace.
   Jako potvrzení rezervace slouží vytištěné potvrzení o provedení rezervace, které Uživatel obdrží na uvedenou adresu elektronické pošty případně, pokud je to vyžadováno, s potvrzením o provedené platbě v požadovaném termínu.
  5. Akční tarif hotelů z nabídky EXPEDIA.
   V případě letenek zakoupených prostřednictvím Rezervačního systému může Uživatel dokoupit ubytování v rámci akčního tarifu, pod podmínkou, že období pobytu nepřekročí 14 dnů od data příletu a tento pobyt v případě zpáteční letenky spadá do období mezi příletem a odletem jedním směrem. V případě nesplnění těchto podmínek, nebo pokud není nabídka Expedia dostupná, tento akční tarif není uplatněn.
 4. ZPŮSOBY PLATBY

  1. Způsoby platby:
   1. V případě, že platba za službu má být provedena před příjezdem do objektu bezprostředně na účet dodavatele, nabídka obsahuje detailní údaje nezbytné pro uskutečnění požadovaných plateb.
   2. V případě, že podle nabídky vztahující se na daný objekt platba za službu má být provedena před příjezdem do objektu na účet eSky, jsou možné následující způsoby platby za hotelové/ubytovací služby:
    • platba elektronickým platebním nástrojem,
    • platba prostřednictvím místní platební instituce, jejíž nabídka byla publikována na portálu eSky podle podmínek určených touto institucí.
   3. Výběr způsobu platby, kterému Uživatelé dávají přednost, je prováděn v osobním dotazníku Rezervačního systému přičemž:
    • Platba elektronickým platebním nástrojem.
     Uživatel Rezervačního systému online provádí nákup pomocí platebních karet VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express nebo pomocí jiného elektronického platebního nástroje, o kterém se mluví v zákoně o platebních službách (Sb. 2011, č. 199, odst. 1175 s pozdějšími změnami [Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.])
   4. Transakce nákupu s využitím elektronických platebních nástrojů je bezpečným způsobem platby.
   5. Pokud je zvolena možnost „platba platební kartou“, je Uživatel povinen vyplnit v osobním dotazníku Rezervačního systému pole týkající se údajů jeho platební karty (jako následující: druh karty, číslo karty a datum platnosti, CVV/CVC kód). Po nahlášení rezervace je platební karta automaticky prověřena Rezervačním systémem eSky a poté je z ní odečtena částka za zakoupené služby (toto se týká pouze rezervací, které se hradí u eSky).
   6. Pozor! Uvedení nesprávných údajů platební karty (např. chybné číslo nebo datum platnosti) povede k zamítnutí objednávky v Rezervačním systému.
  2. Po provedení platby (stržení platby z karty) a jejím zaúčtování sytém automaticky vytvoří a pošle na Uživatelem uvedenou adresu elektronické pošty voucher potvrzující zakoupení hotelové služby. Voucher je potvrzením nákupu hotelové služby, který má Uživatel předložit v okamžiku využití hotelové služby.
 5. STORNO PODMÍNKY REZERVACE/OBJEDNÁVKY

  1. Storno rezervace/objednávky. Na rezervaci hotelové/ubytovací služby se vztahují všeobecné podmínky uvedené na straně rezervace daného poskytovatele.
  2. Storno v případě neidentifikovaného uživatele.
   eSky si vyhrazuje právo stornovat v jednotlivých případech nepotvrzené rezervace, pokud se nelze s Uživatelem spojit prostřednictvím telefonního čísla, které uvedl, s cílem předcházet nekalým praktikám v Rezervačním systému a nezatěžovat poskytovatele falešnými nebo záměrně chybnými rezervacemi. V takovém případě Uživatel nemá právo požadovat poskytnutí hotelové služby. Totéž se týká také situace, ve které eSky zjistí informaci, že z e-mailové adresy, kterou uvedl Uživatel, byly v minulosti prováděny rezervace, které nebyly využity nebo kdy doplňující otázky eSky byly bez odpovědi. Aby Uživatel předcházel stornování rezervaci v případě podezření, že rezervace byla provedena a záměrně nebyla využitá, má možnost provést zaručenou rezervaci s uvedením čísla své platební karty. Zákazník může být požádán o zaslání skanu karty, osobního dokladu a vyplněného formuláře UCCCF pro potřeby verifikace správnosti platby.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Uživatel souhlasí s tím, že eSky předá poskytovatelům jeho osobní údaje a prohlašuje, že má souhlas k tomuto předání také od jiných osob, na jejíchž jméno provádí rezervaci. Údaje budou použity pro realizaci rezervačního procesu a nabízení Uživatelům možného poprodejního poradenství prostřednictvím internetové stránky eSky v rámci objednané služby.
  2. Možné pohledávky Uživatelů a nároky na odškodnění za škody musí být směřovány na přímé poskytovatele služeb. eSky je zodpovědné za správné provedení služeb zprostředkování.
  3. Rolí eSky a jiných firem, se kterými spolupracuje v oblasti poskytování databází o hotelových objektech dodavatelů, je vytvořit pro Uživatele přístup k bezprostředním nabídkám zveřejněným jednotlivými dodavateli.
  4. Informace o hotelech a standardu služeb.
   Mezinárodní klasifikace hotelů založená na sytému hvězdiček je nezávaznou informací o standardu daného hotelu. Informace o hotelech dostupná v Rezervačním systému eSky je založena na vlastním hodnocení daného hotelu.

Sledování zavazadel

Obchodní podmínky - sledování zavazadel (verze: 1.0)

 1. Společnost eSky pronajímá reklamní plochy společnosti BLUE RIBBON BAGS, LLC, společnosti podle zákonů státu Delaware, se sídlem v USA, 119 West 40th Street, New York, NY 10018i, která poskytuje služby podle pravidel uvedených v obchodních podmínkách služeb tohoto subjektu https://www.blueribbonbags.com/ServiceAgreement. Společnost eSky může ve spolupráci s BRB během telefonické obsluhy rezervace nebo jiných služeb informovat o možnosti zakoupení doplňkové služby sledování zavazadel.