Menu

Politika ochrany soukromí

 1. Politika cookies

  1. eSky.pl S.A. se sídlem v Radomiu, 26-600, plac Jagielloński 8, zapsaná do Státního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hl. město Varšavu, XIV. hospodářské oddělení pod číslem 0000383663, DIČ: 948-19-87-199, se základním kapitálem ve výši 990 471 PLN, dále pouze operátor, zaručuje uživatelům webových stránek právo výběru v oblasti poskytování informací, které se jich týkají. Operátor sděluje, že na webových stránkách používá technologii cookies (tzv. sušenky) a geolokaci.
  2. Soubory cookies jsou krátké textové soubory odesílané serverem a ukládané na stránce uživatele. Defaultní parametry cookies umožňují odečet informací, které jsou v nich obsažené pouze serveru, jenž je vytvořil.
  3. Cookies se využívají za účelem shromažďování informací souvisejících s používáním servisu ze strany uživatele. Soubory cookies umožňují kromě jiného:
   1. udržování připojení uživatele (po přihlášení), díky němuž uživatel nemusí na každé podstránce servisu opětovně uvádět přihlašovací jméno a heslo;
   2. přizpůsobení obsahu servisu preferencím uživatele a dále optimalizaci užívání internetových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele a patřičně zobrazit internetovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním potřebám a zařízení, které používá.
   3. shromažďování anonymních souhrnných statistických dat, která pomáhají lépe poznat způsob, jakým uživatelé využívají servis. Umožňuje to zlepšování servisu, jeho struktury a obsahu v souladu s očekáváními uživatelů.
  4. Servis používá dva druhy souborů cookies: „krátkodobé“ (session cookies) a „dlouhodobé“ (persistent cookies). „Krátkodobé“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uložené v koncovém zařízení uživatele do doby odhlášení, odchodu z internetové stránky nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). „Dlouhodobé“ soubory cookies jsou uložené v koncovém zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, kdy je uživatel odstraní.
  5. eSky.pl S.A. v rámci servisu využívá rovněž mechanismy externích subjektů, partnerů, poskytovatelů reklamy; jde zejména o sociální funkce Facebook a Google, což je přímo spojené s uložením cookies těchto subjektů v koncovém zařízení uživatele.
  6. Pokud software sloužící k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) defaultně připouští ukládání souborů cookies v koncovém zařízení, mohou uživatelé kdykoliv provést změnu nastavení, která se týkají souborů cookies, v nastaveních používaného prohlížeče (týká se to každého druhu cookies) nebo odstranit tyto soubory ze svých zařízení. V případě geolokačních služeb vyjadřuje uživatel přímý souhlas prostřednictvím akceptace nastavení prohlížeče.
  7. Omezení používání souborů cookies může mít negativní vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách servisu nebo nemožnost jejich využívání.
  8. Soubory cookies nikdy neobsahují osobní údaje uživatelů.
  9. Ukládání informací ve formě souborů cookies nebo získávání přístupu k nim nezpůsobuje konfigurační změny v koncovém zařízení uživatele ani v softwaru instalovaném na tomto zařízení.
 2. Politika ochrany osobních údajů

  1. Z níže uvedeného textu („Politika ochrany osobních údajů“, dále pouze „Politika OOÚ“) se dozvíte, pro jaké účely a jak dlouho eSky.pl S.A. (dále pouze: administrátor údajů) bude zpracovávat vaše osobní údaje. Dozvíte se, jaké kategorie subjektů mohou mít přístup k vašim osobním údajům a dále jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů. Připravovaná Politika úzce souvisí s nutností aplikace nových požadavků, jež se týkají zpracování údajů, vyplývajících z unijních předpisů o ochraně osobních údajů, tj. nařízení 2016/679, které se označuje také jako RODO (dále pouze: nařízení).
  2. Politika OOÚ je součástí Politiky ochrany soukromí eSky.pl S.A., která upravuje rovněž otázky využívání souborů cookies.
  3. Politika OOÚ se týká údajů shromažďovaných prostřednictvím internetové stránky a mobilní aplikace a dále prostřednictvím kontaktu s call centrem.
  4. Administrátorem vašich osobních údajů, zpracovávaných pro níže uvedené účely, je eSky.pl S.A. se sídlem v Radomi, adresa:

   Pl. Jagielloński 8,

   telefon: +40 31 100 5000 – pro volání z mobilních telefonů a ze zahraničí,

   e-mail: iod@esky.com

  5. Administrátor osobních údajů jmenoval Inspektora pro ochranu údajů (dále pouze: inspektor). Inspektora můžete kontaktovat ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých osobních údajů a dále v případě pochybností ohledně práv, která vám náležejí. Inspektor je povinen zachovávat mlčenlivost nebo důvěrnost ohledně výkonu svých úkolů v souladu s právem EU nebo národním právem.
    

   Inspektor pro ochranu údajů: Grzegorz Gawin

   e-mail: iod@esky.com

  6. Inspektor má následující úkoly:
   1. informovat administrátora údajů a pracovníky, již zpracovávají osobní údaje, o povinnostech, které mají na základě tohoto nařízení a jiných předpisů EU nebo členských států ve věci ochrany dat, a radit jim v této věci;
   2. monitorování dodržování RODO, jiných předpisů EU nebo členských států o ochraně dat a dále politik administrátora údajů či zpracovávajícího subjektu v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení povinností, činností zvyšujících povědomí, školení personálu, který se účastní operací zpracování, a s tím spojené audity;
   3. na základě žádosti poskytování doporučení ohledně hodnocení důsledků pro ochranu dat a dále monitorování jejich plnění;
   4. spolupráce s nadřízeným orgánem;
   5. výkon funkce kontaktního místa pro dozorčí orgán v otázkách spojených se zpracováním, včetně předchozích konzultací, o nichž se hovoří v čl. 36, a dále v příslušných situacích provádění konzultací ve veškerých jiných záležitostech.
  7. Administrátor údajů ujišťuje, že bude zpracovávat vaše osobní údaje výlučně pro konkrétní, výslovně určené a právně odůvodněné účely a nebude je dále zpracovávat způsobem, který by byl v rozporu s těmito účely. Účel zpracování dat představuje důvod, pro který zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud bude administrátor údajů chtít zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely, které nejsou uvedeny níže, budete o tomto novém účelu zvlášť informováni. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny účely zpracování dat.
   Účel Vysvětlení Právní podklad Délka zpracování (kdy budou vaše údaje odstraněné)
   Založení účtu v rámci servisu v souladu s obsahem řádu (dále pouze: řád). V takovém případě jde o zpracování dat v rozsahu nezbytném k tomu, abyste si mohli založit účet v rámci servisu www.esky.cz a využívat jej např. za účelem ověření správnosti dat nebo prohlížení provedených transakcí. Založení účtu má automatizovaný charakter. V případě problémů se založením účtu můžete kontaktovat call centrum. K založení účtu je oprávněný každý uživatel bez vstupní verifikace. Čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO
   a čl. 22 odst. 2 písm. a) RODO
   Po dobu poskytování služby účtu s tím, že pokud by nedošlo k založení účtu v rámci servisu nebo po odstranění účtu, budou data archivovaná a nebudou využívaná mimo účel související s vymáháním, obhajobou či stanovením vzájemných nároků.
   Uzavření smlouvy o poskytování služby v souladu s řádem. Nezávisle na tom, zda si založíte účet v rámci servisu www.esky.cz nebo jste neregistrovanými uživateli, můžete si objednat službu v souladu s řádem, např. rezervovat jízdenku nebo hotel. Osobní údaje shromážděné v procesu objednávky služby se budou zpracovávat (např. včetně poskytování aerolinkám či jiným poskytovatelům služeb) proto, aby bylo možné službu finalizovat.

   K uzavření smlouvy může dojít také prostřednictvím call centra administrátora údajů.

   K uzavření smlouvy dochází automatizovaným způsobem.

   K uzavření smlouvy je oprávněný každý uživatel bez vstupní verifikace.
   Čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO a čl. 22 odst. 2 písm. a) RODO Po dobu poskytování služby a do doby promlčení vzájemných nároků s tím, že pokud by nedošlo k uzavření smlouvy a poskytování služby v souladu s řádem nebo po ukončení poskytování služby, budou údaje archivované a nebudou využívané mimo účel související s vymáháním, obhajobou či stanovením vzájemných nároků.
   Plnění smlouvy o poskytování služby v souladu s řádem. Nezávisle na tom, zda si založíte účet v rámci servisu www.esky.cz nebo jste neregistrovanými uživateli, můžete si objednat službu v souladu s řádem, např. rezervovat jízdenku nebo hotel. Osobní údaje shromážděné v procesu objednávky služby se budou zpracovávat (např. včetně poskytování aerolinkám či jiným poskytovatelům služeb) proto, aby bylo možné smlouvu realizovat.
   V průběhu objednávání služby také můžete zvolit doplňkové možnosti (v souladu s řádem), a pokud tyto možnosti zvolíte, budou se vaše údaje zpracovávat také za účelem poskytování této doplňkové služby.

   K plnění smlouvy dochází automatizovaným způsobem, ledaže je služba poskytovaná prostřednictvím call centra.

   K obdržení služby je oprávněný každý uživatel bez vstupní verifikace.
   Čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO a čl. 22 odst. 2 písm. a) RODO Po dobu poskytování služby a do doby promlčení vzájemných nároků s tím, že pokud by nedošlo k uzavření smlouvy a poskytování služby v souladu s řádem nebo po ukončení poskytování služby, budou údaje archivované a nebudou využívané mimo účel související s vymáháním, obhajobou či stanovením vzájemných nároků.
   Za účelem realizace marketingu služeb eSky. Pokud se bude marketing realizovat prostřednictvím zasílání mailingu, budete požádáni o další souhlas – viz níže. V takovém případě se budou využívat osobní údaje získané prostřednictvím účtu nebo v průběhu transakčního procesu a poskytování služby a po tuto dobu. Uvedený účel může být také realizovaný prostřednictvím zobrazení personalizované reklamy na základě profilování. Profilování označuje v souladu s RODO libovolnou formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založené na využívání osobních údajů k hodnocení některých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo prognóze aspektů, jež se týkají výsledků práce této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnosti, chování, lokalizace nebo přemísťování; Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO Do doby podání protestu a po podání výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem realizace veřejnoprávních povinností (např. daňových) v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služby v souladu s řádem. Jde o realizaci povinností administrátora údajů na základě polského práva Čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO Do doby promlčení veřejnoprávních povinností (např. daňových).
   Za účelem zajištění bezpečnosti v rámci servisu. Jde např. o předcházení neoprávněnému přístupu do sítí elektronického spojení a šíření ničivých kódů, přerušování útoků typu „odmítnutí služby“ a působení proti poškození počítačových systémů a systémů elektronického spojení. Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO Do doby podání účinného protestu (viz níže) nebo do doby promlčení vzájemných nároků, souvisejících např. s porušováním bezpečnostních zásad v rámci servisu -> v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.
   Za účelem realizace statistické analýzy včetně finanční, přičemž výsledky těchto průzkumů jsou určeny pro potřeby zlepšování kvality služeb poskytovaných administrátorem údajů. Analýza se provádí „ručně“. Účelem analýzy je identifikace transakcí, které představují porušení smlouvy (bez záměru úhrady) za účelem vymáhání nároků ze strany administrátora údajů. Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO Do doby podání účinného protestu nebo do doby promlčení vzájemných nároků, souvisejících např. s porušováním bezpečnostních zásad v rámci servisu -> v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.
   Za účelem rozesílání newsletteru. V tomto případě budou uživatelé požádáni o další souhlas a uvedení e-mailové adresy. V takovém případě se budou využívat osobní údaje získané prostřednictvím účtu nebo v průběhu transakčního procesu a poskytování služby a po tuto dobu. Uvedený účel může být také realizovaný prostřednictvím zobrazení personalizované reklamy na základě profilování. Profilování označuje v souladu s RODO libovolnou formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založené na využívání osobních údajů k hodnocení některých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo prognóze aspektů, jež se týkají výsledků práce této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnosti, chování, lokalizace nebo přemísťování; Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO Do doby stažení souhlasu a po stažení výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem rozesílání „cenových alertů“. V tomto případě budou uživatelé požádáni o další souhlas a uvedení e-mailové adresy. V takovém případě se budou využívat osobní údaje získané prostřednictvím účtu nebo v průběhu transakčního procesu a poskytování služby a po tuto dobu. Uvedený účel může být také realizovaný prostřednictvím zobrazení personalizované reklamy na základě profilování. Profilování označuje v souladu s RODO libovolnou formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založené na využívání osobních údajů k hodnocení některých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo prognóze aspektů, jež se týkají výsledků práce této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnosti, chování, lokalizace nebo přemísťování; Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO Do doby stažení souhlasu a po stažení výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem zobrazování tzv. web push.

   V takovém případě budou uživatelé požádáni o další souhlas. Web push je založený na tom, že se v adrese prohlížeče objeví dotaz, zda uživatel souhlasí s tím, aby dostával oznámení web push. Uživatel má možnost vyjádřit souhlas nebo oznámení zablokovat. Obsah oznámení tvoří prohlížeč bez možnosti zásahu.

   Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO Do doby stažení souhlasu a po stažení výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem geolokace pro potřeby prezentace personalizované reklamy. V takovém případě budou uživatelé požádáni o další souhlas. Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO Do doby stažení souhlasu a po stažení výlučně pro účely obhajoby proti nárokům (po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv).
   Za účelem splnění povinností souvisejících s realizací práv uvedených v RODO. V tomto případě se budou údaje zpracovávat výlučně v rozsahu nezbytném k identifikaci a verifikaci totožnosti žádající osoby. Čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO Za účelem obhajoby proti nárokům po dobu promlčení nároků z titulu porušení osobních práv.
   Za účelem vymáhání, stanovení nebo obhajoby proti nárokům souvisejícím s:
   - poskytnutím služby v souladu s řádem (v tomto rozsahu posuzování reklamace);
   - plněním povinností vyplývajících z ustanovení RODO (aby bylo možné prokázat shodu s ustanoveními).
   V takovém případě se budou údaje zpracovávat výlučně v rozsahu nezbytném k vymáhání, stanovení nebo obhajobě nároků. Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO Po dobu promlčení nároků, a to jak nároků existujících vůči administrátorovi údajů, tak nároků náležejících administrátorovi údajů.
   Archivování a zpracovávání otázek v rámci služby eSky Assistant. Zpracování osobních údajů slouží k ověření často kladených otázek a přispívá též k poskytování vylepšených služeb, včetně aktualizovaných odpovědí na často kladené otázky. Článek 6 odsek 1 písm. b) a článek 6 odsek 1 písm. f) (s ohledem na vylepšení kvality poskytovaných služeb v souladu s informacemi, které poskytnou zákazníci). Během plynutí služby a do uplynutí promlčecí lhůty. Pokud se ale platnost smlouvy neskončila a služba nebyla poskytnuta v souladu s dohodnutými podmínkami, údaje budou archivovány a nebudou použity na jiné účely, než které souvisí s podáním, uplatňováním nebo obhajováním protinároků.
  8. Pokud se budou vaše údaje zpracovávat na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete stáhnout v sídle administrátora údajů nebo prostřednictvím příslušného formuláře na stránce www.esky.cz (sekce: Kontakt). Stažení souhlasu nemá vliv na shodu zpracování, které se provádělo do doby stažení souhlasu, se zákonem. V případě stažení souhlasu administrátor údajů zhodnotí, zda má nadále důvod údaje zpracovávat. Další zpracování údajů bude v takovém případě možné pro obhajobu proti nárokům (např. prostřednictvím prokázání, že právo na stažení souhlasu bylo realizováno) a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.
  9. Zapamatujte si, že v každém případě, kdy se budou osobní údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (viz výše) neboli v případě tzv. oprávněného zájmu administrátora údajů, můžete kdykoliv podat protest proti zpracování osobních údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací. Po podání protestu nebude už administrátor údajů moci zpracovávat osobní údaje, ledaže prokáže existenci závažných, právně odůvodněných příčin zpracování, které jsou nadřazené zájmům, právům a svobodě osoby, které se údaje týkají, nebo podkladů pro stanovení, vymáhání či obhajobu nároků.

   Důležité je, že v případě zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (viz výše) za účelem marketingu služeb eSky není třeba odůvodňovat podání protestu zvláštní situací, přičemž administrátor údajů už nebude moci po podání protestu zpracovávat osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO za účelem marketingu služeb eSky v rozsahu, v němž se tyto údaje zpracovávaly.

   Protest je možné podat následujícím způsobem: v sídle administrátora údajů nebo prostřednictvím příslušného formuláře na stránce www.esky.cz (sekce: Kontakt).
  10. Kromě práva na stažení souhlasu a podání protestu mají uživatelé právo na přístup k údajům, včetně získání kopie údajů, právo na přenos údajů, právo na opravu a odstranění údajů, omezení zpracování a dále právo na to, aby nepodléhali rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování a vyvolává právní účinky nebo jej podobným způsobem zásadně ovlivňuje.
   Uvedená práva můžete uplatnit následujícím způsobem: v sídle administrátora údajů nebo prostřednictvím příslušného formuláře na stránce www.esky.cz (sekce Kontakt).
   Údaje také můžete po vstupu na účet opravovat.
   Můžete také kdykoliv odstranit účet po přihlášení do uživatelské zóny v souladu s řádem nebo prostřednictvím podání žádosti v sídle administrátora údajů či prostřednictvím příslušného formuláře na stránce www.esky.cz (sekce: Kontakt).
  11. Osobní údaje budeme získávat přímo od vás (prostřednictvím účtu, v transakčním procesu atp.). Z jiných zdrojů lze údaje získávat výlučně za účelem poskytování služby. Jde o informace od subjektů poskytujících službu, kterou jste si objednali (aerolinek, hotelů atd.). Rozsah údajů bude zahrnovat výlučně informace nutné k potvrzení zaplacení objednávky.
  12. Uvedení osobních údajů je vždy dobrovolné, ale také nutné za účelem realizace výše uvedených účelů.
  13. Osobní údaje zpracovávané za účelem poskytování služby v souladu s řádem se předávají subjektům, jež pro uživatele poskytují službu, kterou si uživatel objednal (včetně jejich subdodavatelů), např. aerolinkám, hotelům, pojišťovatelům, prostředníkům plateb, GDS (Global Distribution System) atd. Nezávisle na účelu zpracování údajů mohou mít přístup k vašim osobním údajům výlučně oprávnění pracovníci a subdodavatelé administrátora údajů, s nimiž administrátor uzavřel příslušné smlouvy o svěření údajů (pro získání podrobných informací kontaktujte inspektora pro ochranu údajů).