Menu

Ukončení a odstoupení od pojistné smlouvy

Ukončení a odstoupení od pojistné smlouvy

Po zakoupení pojištění máte právo požádat o jeho zrušení. Zde je několik pravidel, která je třeba mít na paměti, pokud chcete od pojistné smlouvy odstoupit:

  1. Je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, je pojistník oprávněn odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne jejího uzavření. V případě, že je pojistníkem právnická osoba, může odstoupit do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy.
  2. Bez ohledu na dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, pojistník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením pojistného krytí.
  3. Pojistník má právo vypovědět smlouvu, přičemž výpovědní lhůtou se rozumí jeden měsíc s účinností k poslednímu dni kalendářního měsíce.
  4. Odstoupení a zrušení pojistné smlouvy nezprošťuje pojistníka povinnosti uhradit pojistné za období, ve kterém pojistitel poskytl pojistné krytí.
  5. Pokud se pojistník rozhodne ukončit nebo odstoupit od smlouvy a žádat o vrácení zaplacené částky, je povinen doložit pojistiteli originál smlouvy spolu s písemným vyjádřením o odstoupení nebo ukončení smlouvy. V případě odstoupení nebo ukončení smlouvy po začátku pojistného krytí je pojistník povinen předložit prohlášení o tom, zda k pojistné události, na kterou se vztahuje smluvní krytí, došlo v průběhu odpovědnosti pojistitele.
  6. Datem odstoupení od smlouvy se rozumí den, kdy pojistitel obdrží písemnou žádost o odstoupení od smlouvy.
  7. V případě ukončení pojistného vztahu má pojistník nárok na vrácení pojistného za dobu nevyužitého krytí.
  8. V případě odstoupení od smlouvy se výše vratné částky počítá ode dne, kdy pojistitel obdrží písemnou žádost o odstoupení od smlouvy.
  9. Odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy musí být učiněno písemně. Pokud se tak nestane, je akt považován za neplatný.

Rady a tipy v tomto článku a dalších navazujících článcích mají informativní charakter a nemohou být základem jakýchkoli nároků vůči eSky.cz.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali? Ano | Ne
Myslím, že tenhle článek:
Děkujeme za váš názor!